Latviešu tradicionālo jostu darināšana

Skolotājs: Edīte Kuzmane

Klašu grupa: 1.—9. klase

dažādas jostu darināšanas tehnikas. Iepazīt bagāto tautas mākslas mantojumu. Gūt iemaņas pielietot tautiskos elementus mūsdienu interjera un apģērba dizainā. Darba gaitā tiek attīstīta skolēna krāsu un raksta ritmu izjūta, trenēta koncentrēšanās un uzmanības noturēšanas prasme.

Iepazīstinot bērnus un jauniešus ar jostu darināšanas prasmi, tiks atpazīta un radīta piederības sajūtu savai valstij, tautai un novadam. Mācot darināt jostas, tiks veicināta senas tradīcijas saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm. 

 

Programmas sasniedzamie rezultāti: 

Pulciņa dalībnieks prot izšķirt, savos paraugos darināto, latviešu tradicionālo jostu tehnikas. Zina par latviešu tradicionālo jostu daudzveidību un to pielietošanu senajā apģērbā. Pēc tehniskā apraksta veido savu jostas „sacerējumu”.

Prot uzsākt, darināt un pabeigt jostu audumu (prievīti). Zina, kā iekļaut etnogrāfisko jostu elementus mūsdienās pielietojamos priekšmetos.

Katram dalībniekam izveidota jostu darināšanas teorijas mape ar pašu gatavotiem paraugiem.