Misija:

   Veicināt zinošu, izvērtētspējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Vīzija:

   Ilgtspējīga skola, kurā motivēti pedagogi organizē mācīšanos mērķtiecīgiem, lietpratīgiem un inovatīviem izglītojamajiem, kuri mācās iedziļinoties.
   Uz pozitīvu rezultātu, izaugsmi un sadarbību orientēti izglītojamie, pedagogi un vecāki.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā
2022. /2023. mācību gadā

  1. Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi.
  2. Veicināt skolēna izpratni par savu atbildību kopienā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā
2021. /2022. mācību gadā

  1. Organizēt mūsdienīgu mācību procesu, balstītu pedagogu un izglītojamo sadarbībā, veidojot pozitīvu un vērtīgu mācību pieredzi.
  2. Pilnveidot cieņpilnas saskarsmes un līdzdarbības prasmes.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 
2020. /2021. mācību gadā

  1. Organizēt kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas ieviešanu mācību procesā.
  2. Pilnveidot saskarsmes un līdzdarbības prasmes.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā
2019. /2020. mācību gadā

  1. Organizēt mūsdienīgu un efektīvu mācību procesu, akcentējot pedagogu un izglītojamo sadarbības un līdzdarbības prasmes.
  2. Sekmēt izglītojamo veidošanos par radošām, izvērtētspējīgām un patriotiskām personībām.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 
2017./2018. mācību gadā

  1. Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu.
  2. Iesaistīt izglītojamos, vecākus un pedagogus  skolas tradīciju un kultūrvides izkopšanā.