Skola • Skolēni • Skolotāji • Vecāki • Sabiedrība • Izglītība
Atvērta, dinamiska, konkurētspējīga, demokrātiska skola mainīgā sabiedrībā *
Radošums * Iniciatīva * Mūžizglītības pamati * Sadarbība * Jaunākās tehnoloģijas un pētnieciskā darbība

Sveicam jaunajā mācību gadā!

Skolēniem vēlam turpināt būt zinātkāriem, tiekties uz savu izraudzīto mērķi, uzturēt sevi labā fiziskā formā, draudzēties un palīdzēt viens otram, skolotājus uztvert kā partnerus un palīgus ceļā uz jūsu lielo mērķu sasniegšanu.

Vecākiem vēlam paust mīlestību un atbalstu saviem bērniem, uzticoties, un īpaši “neregulējot” viņu izvēli par savu nākotni.

Skolas padomei vēlam enerģiju, ieinteresētību skolas atbalsta un skolēnu izglītošanas atbalsta problēmu risināšanā.

Pedagogiem un skolas tehniskajam un atbalsta personālam vēlam daudz pozitīvas enerģijas, vecāku un sabiedrības pozitīvu atbalstu.

 

Laipni aicināti mācīties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Mūsu skola realizē:

 •  pamatizglītības programmu,
 • pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 7. – 9. klasēs.
 •  vispārējās vidējās izglītības programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 10. - 12. klasēs,
 •  speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
 •  speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

10. – 11. klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kas veicina iekļūšanu budžeta vietās augstskolās.

Uzņēmējdarbības pamatus iespējams apgūt, iesaistoties profesionālās pilnveides programmā “Esi līderis!”

10. - 12.klašu izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem ik mēnesi saņem pašvaldības stipendiju un naudas balvas mācību gada noslēgumā par augstiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos.

No 1. klases  - angļu valoda, datorika, pēc stundām darbojas pagarinātās dienas grupas, t.sk. dežūrgrupa.

2018./2019. mācību gadā pašvaldība ar brīvpusdienām nodrošina 1. – 9. klašu izglītojamos.

Pašvaldības autobuss aizved skolēnus uz Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolu, Avotu ielas masīvu, Kaibalu, Dzelmēm, skolas mikroautobuss – uz Lēdmani.

Pēc stundām iespējams apmeklēt:

 •  teātra grupas “Bumbulis” nodarbības,
 •  Eiropas valodu (t. sk. krievu valodas) pulciņu,
 •  dambretes pulciņu,
 •  sporta (sporta spēļu, fiziskās attīstības ar boksa elementiem) pulciņu,
 • vides pulciņu,
 • kokapstrādes pulciņu (ar iespēju iegūt Amatniecības kameras amata zeļļa diplomu)
 •  ceļu satiksmes drošības  u.c. pulciņus,
 •  1. – 4. klašu kori,
 • 3. – 4. klašu vokālo ansambli.

Izglītojamajiem ir iespēja apliecināt savas organizatoriskās prasmes, darbojoties 5. – 8. klašu un 9. – 12. klašu skolēnu pašpārvaldē.

Skolā ir iespējas darboties Jaunsardzē, kā arī iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.Dokumentu pieņemšanas laiki vasarā

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola turpina pieņemt pieteikumus uzņemšanai E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā visās klašu grupās.

Dokumentus var iesniegt E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā:

 • līdz 30.jūnijam – katru darba dienu no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Tel. 65071840 
 • 1.jūlijs - 14.augusts – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 9:00 līdz 12:00. Tel. 65054395

Gaidām ar prieku! 


1.-12.KLASĒS

2017./2018.mācību gadā skolā mācās 531 skolēns

Uzņemam skolēnus visās klasēs

Mūsu skolā pieaug skolēnu skaits (vairāk skatīt)


1.-12.klasēs jau 531 skolēns

10.-12.klasēs  skolēnu skaits -91 skolēns (16.09.2017)

01.09.2017.


Video: 

21. gadsimta skola - Lielvārde


Mūsu vidusskola ir atvērta, dinamiska, konkurētspējīga.

 • Kvalitatīva dabaszinātņu apguve,
  kvalitatīva un padziļināta svešvalodu  apguve 10.-12.klasē,
  padziļināta matemātikas apguve 12.klasē
   kvalitatīva sociālo zinātņu apguve,
  Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde 10.-11.klasē, 
  nodrošina mūsu absolventu iestāšanos visās Latvijas augstskolās,  dod iespēju skolēniem būt konkurētspējīgiem, radošiem savā karjeras izglītībā un personības izaugsmē.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās programmas apguve nodrošina skolēnam zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitāti, konkurētspēju, pozitīvu motivāciju mūžizglītībā un uzņēmību darba tirgū.

Mūsu prioritātes

 • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību priekšmetu apguvē ir mūsu prioritāte.
 • Uz radošumu un izziņu vērsts izglītības process. Zināšanas kā vērtība ir mūsu prioritāte.
 • Zinātniski pētnieciskā darba iemaņu apgūšana un sava talanta izpausme skolas un ārpusskolas izglītojošos pasākumos ir mūsu prioritāte.

Atbalsts skolēniem:

 • Mūsu skolas skolēniem ir iespēja aktīvi līdzdarboties dažādos valsts un ārzemju projektos, parādīt savas zināšanas un prasmes citiem, kā arī iegūt labāko pieredzi sadarbībā ar augstskolu pasākumiem un aktivitātēm, līdzdarboties sabiedrības un kultūrvides aktivitātēs, veidot uzņēmīgu un atbildīgu personību. 

 • Par sasniegumiem mācībās pašvaldība piešķir naudas balvas, stipendijas.

 • Sporta centra bāze teicamām fiziskajām aktivitātēm.
 • Daudzpusīgas interešu izglītības programmmas.
 • Dalība VIDES programmas un jaunsardzes aktivitātēs.
 • Dalība starptautiskajās skolēnu apmaiņas programmās.
 • Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem
 • Sadarbība ar UNESCO dabaszinību jomās.
 • iespēja piedalīties dažādos klases projektos (vides izglītība, dabaszinātnes, valodniecība, kultūra, ZZ čempionāti, sporta aktivitātēs;

 • Bezmaksas transports novadā - skolēnu autobuss.
 •  B kategorijas šoferu apmācības kursa programma ( no 18 gadiem 11. vai 12. klasē)

 • nodarboties satiksmes noteikumu pulciņā, kārtot riteņbraukšanas tiesības

 • Skolas sasniegumus un vidusskolas mācību priekšmetu reitingu rādītājus var apskatīt sadaļā Skolas sasniegumi. 


Lielvārdes novada svētku gājienā


XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI


skatīt vairāk:

https://www.facebook.com/lielvardesnovadssvetkos?fref=nf


Jaunumi

Lepojamies!


Skolēnu autobusa kustības grafiks:

Precizets_autobusu_saraksts.docx

Zināmi 2018./2019.m.g.mācību semestru sākuma un beigu laiki

maaciibu_gada_laiki.docx

9. maijs – Eiropas diena mūsu skolā!

Trešdien 9. maijā Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā (ES) atzīmē Eiropas dienu.

Arī mūsu skolā notiks daudz un dažādi pasākumi. Tos organizē 11.b klases kolektīvs (kl. audz. Indra Narutaviča), un galvenais režisors ir Toms Pļevoks – skolas pašpārvaldes prezidents.

Sākumskolas skolēni iesaistīsies Eiropas tautu tērpu darināšanā un rīkos izstādi.

Katra klase sociālo zinību stundā dalīsies grupās un sacentīsies savās zināšanās par Eiropas Savienību – spēles, krustvārdu mīklas, lomu spēles… 9.-12. klašu skolēni kārtos Eiropas eksāmenu, pārējie to veiks dienas gaitā līdz plkst. 21.00 jebkurā sev ērtā laikā.

Pie skolas šajā dienā plīvos jauniešu uzvilktais ES zilais karogs ar dzeltenajām zvaigznēm, un, ļoti iespējams, daudziem apģērbā būs akcenti šajās spilgtajās krāsās


3. maijā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Baltā galdauta svētki

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
            / Jānis Jaunsudrabiņš/

Ceturtdien, 3. maijā, mūsu skolā notiek Baltā galdauta svētki. 1990. gada 4. maijā Latvijas Augstākā Padome (parlaments) pieņēma «Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu», kas bija aizsākums Latvijas valsts neatkarības pilnīgai atjaunošanai.

Godinot cilvēkus, kas izveidoja mūsu Latvijas valsti, nosargāja to Brīvības cīņās un atjaunoja valstisko neatkarību 1990. gadā, sūtīsim labas domas Latvijai Simtgadē un būsim pateicīgi par to, kas mums ir. Būsim vienoti Latvijai!


40. Valsts Bioloģijas olimpiādē Zandai Jefremovai sudraba medaļa

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9.a klases skolniece Zanda Jefremova uzvarēja Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē un tika uzaicināta uz Valsts olimpiādi.   Š. g. 24.-26.janvārī  Zanda piedalījās 40. Valsts Bioloģijas olimpiādē, kas no

tika Rīgā LU Dabaszinātņu centrā “Torņkalns”. Pasākumā startēja talantīgākie skolēni no visas Latvijas, 9.klašu grupā – 40 konkurenti.

Testa, teorētisko uzdevumu un laboratorijas darbu kopvērtējumā ieguva otru lielāko punktu skaitu un Sudraba medaļu. Apsveicam Zandu un vēlam panākumus arī turpmāk!

 

Par bērnu uzņemšanu 1.klasē 2018./2019. mācību gadam

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2018./2019. mācību gadam noteikta no 2018. gada 15. janvāra.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

 • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa skolas lietvedībā);
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju.

 Līdz 2018. gada 30. augustam skolas lietvedībā jāiesniedz:

 • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
 • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
 • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai).

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

Informācija pa tālruni 65071840

E-pasts: vidusskola@lielvarde.lv


Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

skatīt vairāk.... Jaunumi

          Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Veselību veicinošas skolas statuss

15. decembrī skolas projekta koordinatore Indra Narutaviča piedalījās Veselību veicinošo skolu seminārā, kurā Edgara Kauliņa lielvārdes vidusskola saņēma apliecinājumu par Veselību veicinošas skolas statusu. Skola projektā darbību uzsāka 2017.gada janvārī un ir izpildījusi uzstādītos nosacījumus un veikusi visu uzdevumu izpildi.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 2017. gadā

            Jauno mācību gadu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2017. gada 1. septembrī uzsāka 531 skolēns, no kuriem 51 bija pirmklasnieki. Ir prieks, ka skolēnu skaits skolā pieaug. Gandarījums un prieks arī par 4 jaunajām pedagoģēm – mūsu skolas absolventēm: Beati Eisāni (latviešu valoda un literatūra), Elīzu Streili (angļu valoda), Lāsmu Medni (dabaszinības) un Mārīti Zaļkalniņu (Radošā darbnīca interešu izglītībā).

            Iepriekšējā mācību gadā ir paveikti lieli darbi: mācību gada noslēgumā – maijā - 107 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm 2016./2017. mācību gadā; 78 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par veiksmīgu dalību un godalgotām vietām starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

            Īpaši jāizceļ 12. klases skolnieka Pētera Ceimera iegūtā 3. vieta mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 18. olimpiādē; 11. klases skolnieku Reičelas Livitčukas, Agnijas Putniņas, Signes Dātavas un Roberta Emīla Lindemaņa iegūtos dažādu pakāpju diplomus Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē (Roberts Emīls veiksmīgi piedalījās arī skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē); 12. klases skolnieču Annijas Bules, Keitas Rožānes un 11.a klases skolnieces Lienes Začestes iegūtais I pakāpes diploms un vairākas speciālbalvas  Latvijas Kultūras kanona konkursā 2016. – 2017. „Kultūras Kanona vērtības Latvijas simtgadei”. Konkursa ietvaros meiteņu izveidotā galda spēle ar panākumiem startēja jauniešu biznesa ideju programmā „Izrāviens” Ogrē, Kouvolā (Somijā) un finālā – Rīgas Ekonomikas augstskolā. Pēc Valsts kancelejas uzaicinājuma Annija, Keita un Liene savu spēli izspēlēja ar interesentiem 4. maijā Brīvības bulvāra svētkos.

            12. klases skolnieces Keita Rožāne un Linda Narutaviča ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalījās LU Sociālo zinātņu fakultātes skolēnu ZPD konkursā, kur abas ieguva 1. vietu un papildus 1000 punktus iestājai LU, nodrošinot sev budžeta vietu izvēlētajā programmā.

            Skolas labākie sportisti  - Agnija Apine, Džūlija Pivare, Sandra Gerasimova, Agrita Agnese Medne,  Elizabete Jonikāne, Santa Renāte Sidorova, Jānis Čamanis, Ričards Ceplišs, Niks Blumfelds, Mariss Giņko) ar panākumiem aizstāvēja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas godu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē.

            Skolas kultūras dzīvē ļoti skaists piedzīvojums bija 12. klases uzvedums „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, ko divpadsmitie atraktīvi parādīja tradicionālajā Gredzenu vakarā.

            Mācību gads tuvojas vidum, bet daudz ir paveikts arī 2017./2018. mācību gada 1. semestrī – skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu; statusu un apliecinājumu „Veselību veicinoša izglītības iestāde” ESF projektā „Vesela Latvija”, uzsākusi dalību projektos „Esi līderis!”, ESF „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 9. – 12. klašu skolēni aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā organizētajā programmā „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”.

            Skolas daiļrunātāji Aleksis Jozuus (3.a klase)  un Agnija Putniņa (12. klase) jau otro gadu pēc kārtas apliecinājuši savu talantu un iegūstot Lielā un Dižā stāstnieka titulu  valsts mērogā.

            24. novembrī tradicionāli devīto klašu skolēni parādīja vecākiem un skolotājiem pašu iestudēto uzvedumu „9.a un 9.b Faktors”.


Apsveicam un lepojamies ar

3.klases skolnieku Aleksi Jozuu – iegūts

II pakāpes diploms un Lielā stāstnieka tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”;

12. klases skolnieci Agniju Putniņu -  iegūts

I pakāpes diploms un Dižās stāstnieces tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”.

Paldies skolotājām Ilgai Vetšteinai un Laimai Prekelei!

11.b skolnieci Lauru Lazdiņu – iegūta 3.vieta

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu angļu valodas olimpiādē.

Paldies skolotājai Sandrai Trencei!

 8.klases skolnieku Matīsu Līdumu – iegūta Atzinība Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 7. – 8. klašu skolēnu konkursā „Iepazīsim Latvijas pilsētas: Zemgales pilsētas, to krāšņums un daudzveidība”.

Paldies skolotājai Indrai Narutavičai!

APSVEICAM UN LEPOJAMIES

ar 9.b klases komandu “Lielvārdes sargi” (Didzis Nemme, Paula Nemme, Dženeta Tarta, Katrīne Silanagle, Undīne Bruģe, Madara Teivāne, Klāvs Kaspars, Niks Gustavs Ozoliņš, Eduards Grizāns, Jēkabs Sirsniņš, klases audzinātāja – Biruta Rutka) ar izcīnīto 1. vietu un ceļojošo kausu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;

 ar 9.a klases komandu “Latvijas dzintars” (Marta Voloha, Elīza Ļaksa, Glorija Sidorova, Agnese Alda Avdeviča, Linda Simoneta Grudule, Zanda Jefremova, Melānija Mikožāne, Agnese Neretniece, Roberts Ruskuls, Niks Kazenko, Jānis Ceimers; klases audzinātāja Jolanta Zarāne) ar izcīnīto 2. vietu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;


 ar Asnati Vadzišu 9.a klase, Katrīnu Skudru 11.a klase, Adeli Preimani 11.b klase un Lieni Začesti 11.a klase (skolotāja Sarmīte Lazdiņa) ar veiksmīgo dalību Latvijas kultūras kanona konkursā “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” Vidzemes reģionā;

 ar Aleksi Jozuu 3.a klase (skolotāja Ilga Vetšteina), Agniju Putniņu 12. klase (skolotāja Laima Prekele) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu (izvirzīti dalībai Latvijas konkursā) un Alisi Luīzi Zīliņu (skolotāja Laima Prekele), Andreju Ceimeru 2.c klase (skolotāja Ingrīda Mūrniece) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu Piedaugavas novada stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”. Skolēnu regulāro pārvadājumu maršruta papildinājuma grafiks:

  Skolēnu autobusa marsruta_papildinajums__1_.docx

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām. Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, fotogrāfs, tūrisma gids, interjera dizainers, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits.

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Vairāku speciālistu klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

vairāk..

vairāk ....lielvarde.lv

skolas jaunumos


5. - 8. klašu pašpārvaldes PREZENTĀCIJA:

Prez_5-8_pasparvalde.pptx

Jaunumos


APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda izcīnījusi pirmo vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā vidusskolēniem "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Vidzemes reģionā.

skatīt vairāk jaunumi

STUNDU IZMAIŅAS


 STUNDU SARAKSTS

Stundu saraksts 2018./2019. mācību gadā

STUNDU LAIKI

Stundu laiki 2018./2019. mācību gadā

PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

PD_1_4_31_10_18_.doc

PD_5_-8___05_12_18_.pdf

PD_9_12_kl___27_11_18.pdf

KONSULTĀCIJU GRAFIKS

Konsultacijas_2018-1.docx

FAKULTATĪVO NODARBĪBU GRAFIKS

Fakultativi_2018-1.doc

PAGARINĀTĀS GRUPAS LAIKI

Pagarinata_grupa_2018.docx

PULCIŅU DARBA LAIKI


ZPD KONSULTĀCIJU LAIKI

Pasākumu plāns 2018./2018. m.g. I pusgadam

Pasākumu plāns 2018/2019 m.g. 1. pusgadam


Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g.

 Nr. p. k.

Klase 

Audzinātāja 

1

 1a

Gundega Valtere

 2

 1b

Maira Dāliņa

 3

 2a

Jolanta Roga

 4

 2b

Zanda Ziņģe

 5

3a

 Iveta Putniņa

3b

 Elita Cionele

 7

 3c

Ingrīda Mūrniece

 8

 4a

Ilga Vetšteina

 9

 4b

Judīte Vaivode

 10

 4c

Laura Ražinska
 115a Sarmīte Štekele
12 5bJolanta Zarāne
13 6a Agnese Bērziņa-Ločmele
14  6b Vineta Kaspare
 156cSandra Trence
 167a Dace Vitkovska
 177b Kārlis Greitāns
 188aDace Olehno
19  8b Laima Prekele
 20 9aDaina Grīnhofa
 219bDina Korpe-Jefremova
 22 10Biruta Rutka
 2311a Daila Bružuka
 24 11bAija Krompāne
 25 12aIveta Puķīte
2612bIndra Narutaviča


skatīt jaunumi

Pateicības diena skolā


Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference

skatīt vairāk

Izglītības ziņas  * Lielvārdes novads


Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

Lielvārdes novada Sporta centrs sadarbībā ar skolu.

http://sportslielvarde.lv/


Skolas komanda projektā "Samsung Skola nākotnei" finālā veiksmīgi prezentēja skolas pilotprojektu "Mēs Lielvārdē varam labāk".

 vēlams apskatīt visu video....

Aktuāli

Skola piedalās Grindex fonda zinātnes un izglītības atbalsta projektā "Es augu vesels"

Ikgadējā skolu veselības projektā ar Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstu piedalījās 43 skolas, projekta ietvaros 1998 skolēni ir darbojušies un uzzinājuši vairāk par dažādām ar veselību saistītajām tēmām. Šogad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola nolēmusi aktīvi turpināt un ieviest skolēnu izglītošanā 2. un 3. moduli. Skola 8. oktobrī piedalījās projekta konferencē. Projektā piedalās: skolotāja Indra Narutaviča, skolotāja Jolanta Roga, skolas direktors Aigars Kruvesis.

.


   
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .