Atbalsta personāls
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Sociālā pedagoģe

Anda Dūniņa

Darba laiks: 

 • Pirmdiena: 8:30 - 16:00
 • Otrdiena: 8:30 - 16:00
 • Trešdiena: 8:30 - 16:00
 • Ceturtdiena: 8:30 - 16:00
 • Piektdiena 8:30-16:00

Konsultāciju vēlams  pieteikt iepriekš. Pa tālruni 29289123 vai elektroniski skolas e-klases pastā

Sociālais pedagogs:

 • uzklausa, informē, konsultē skolēnus, vecākus un pedagogus; sniedz atbalstu; izvērtē problēmu un palīdz to risināt; palīdz risināt konfliktsituācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimenes dzīves vietā; sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • pēta un izzina skolēnu vai klases problēmu cēloņus;
 • palīdz veidot skolēniem dzīves prasmes; izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, klaiņošanu, atkarību, vardarbību u. c.) izplatību;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 •  veic bērnu tiesību aizstāvēšanu.

Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.


Psiholoģe

Agnese Zepa

Tālrunis: 25329408 

Darba laiks: 

 • Otrdiena: 8:30 - 16:30
 • Trešdiena: 8:30 - 16:30
 • Ceturtdiena: 8:30 - 16:30
 • Piektdiena: 8:30 - 16:30

Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00

Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš  pa tālruni 25329408.

Sadarbībā ar Tevi psiholoģe izmanto dažādas metodes: konsultēšanu, novērojumu testus, praktiskās nodarbības u. c. 

Psihologs savā darbā pamatojas uz profesionālo Ētikas kodeksu, saskaņā ar kuru viņš neizplatīs Jūsu teikto informāciju,  nodrošina konfidencialitāti.

Lielvārdes novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Lielvārdes novada pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk PMK) savas kompetences ietvaros veic bērnu ar īpašām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, sniedz atzinumu par atbilstošu izglītības programmu, kā arī, pamatojoties uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu, iesaka izglītojamā mācību organizēšanu mājās, atbrīvo no valsts pārbaudījumiem.  skatīt

Pedagoģiski medicīniskā komisija: 

 1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi;
 2. iesaka vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem piemērotāko izglītības programmu;
 3. sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Lielvārdes novadā dzīvojošiem izglītojamajiem atbilstoši: 
  • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai; 
  • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai; 
  • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
 4. veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību; 
 6. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās;
 7. pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegtajiem dokumentiem, atbrīvo no valsts pārbaudījumiem 9. un 12. klases izglītojamos.


Skolas medmāsa

Aija Roste


Darba laiks: katru mācību dienu 8:00 – 16:00

Medicīniskās palīdzības kabinetā 1.stāvā

Skolas medicīnas māsa sniedz:

 • ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • nodrošina medicīnisko aprūpi sportā;
 • veic pretepidemioloģiskos pasākumus;
 • kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu;
 • sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām.


Skolas logopēde

Evija Lazdiņa

Skolas logopēds ir speciālists ar pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju.

Profesionāls pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus. 

Logopēdijas nodarbībās tiek strādāts pie:

 • skaņu izrunas traucējumu novēršanas
 • fonemātiskās uztveres attīstīšanas
 • rakstīšanas prasmju pilnveidošanas
 • lasīšanas prasmju pilnveidošanas
 • saistītās runas attīstīšanas
 • vārdu krājuma bagātināšanas un aktivizēšanas
 • valodas leksisko tēmu apguves
 • valodas gramatiskās uzbūves un tēmu apguves un pilnveidošanas
 • agramatismu novēršana runā, lasīšanā un rakstīšanā

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika.

Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku.


Darba laiks: 

 • pirmdiena 8:00 – 15.30;
 • otrdiena 8:00 – 16.30;
 • trešdiena 8:00 – 16.30;
 • ceturtdiena  12:00 – 16.00;
 • piektdiena  8:00 - 16:30.

  Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50

  Konsultāciju vēlams  pieteikt iepriekš  elektroniski skolas e-klases pastā vai pa tālruni 20251554.


  Skolotāja palīgi:

  • Velta Gobiņa
  • Mirdza Tarvida

  Speciālais pedagogs:

  • Inita Semjonova
  • Biruta Rutka


  Logopēda nozīme skolā.

  Daudzi jautā vai jautās, kas ir logopēdija? Logopēdija ir medicīniski pedagoģiska zinātne par valodas traucējumiem, to izcelsmi, cēloņiem, veidiem un korekciju. Logopēds ir speciālists, kas veic izglītojošo darbu, novēršot valodas traucējumus pirmsskolā un rakstu valodas traucējumus skolās (rakstīšanas, lasīšanas traucējumus). Logopēdi veic korekciju šādiem traucējumu veidiem: skaņu izrunas traucējumiem, valodas traucējumiem (valodas traucējumi kombinējas ar dažādiem attīstības traucējumiem: valodas sistēmas nepilnīgu attīstību, uzmanības deficīta sindromu, dzirdes, redzes un garīgās attīstības traucējumiem), neiroloģiskiem traucējumiem (stostīšanos), rakstīšanas un lasīšanas traucējumu novēršanu skolēniem, kā arī veic rehabilitācijas pasākumus pacientiem pēc insulta.

  Ja jūsu bērnam ir kādas runas īpatnības, šīs situācijas jārisina pēc iespējas ātrāk, negaidot, ka problēma pāries pati no sevis. Šādās situācijās jāatceras, ka laiks iet, un valodas traucējums kavē bērna runas attīstību. Pirmsskolas vecums  ir visnozīmīgākais periods  valodas apguvei un pareizas runas iemaņu veidošanai. Skolā valodas un runas attīstības traucējumi negatīvi atsaucas uz mācību procesu. Jūs redzat, ka bērns mācās, taču rezultāts izpaliek un bērnam rodas nepatika mācīties, grūti iemācīties uzdoto un parādās kļūdainas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pazīmes. Ja bērnam ir valodas vai rakstu valodas (rakstīšanas, lasīšanas) nepietiekama attīstība, tad vispirms nepieciešama logopēda konsultācija.

  Skolā skolēnu pārbaudi veic septembrī un oktobrī. Pēc bērna runas pārbaudes logopēds vecākiem, pedagogiem paskaidro un nosaka turpmāko logopēdisko korekcijas gaitu, un bērni tiek iekļauti logopēdiskajās grupās. Valodas, runas attīstības traucējumu novēršanā un korekcijā svarīgs ir arī bērna vispārējais veselības stāvoklis un labvēlīga un optimistiska mājas vide un ģimenes atbalsts mājās.

  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā logopēde 2020./2021. mācību gadā ir katru otrdienu,  ceturtdienu  no 8:00 līdz 16:00 un piektdienu no 8.00-15.00 . Tādēļ, vecāki, nebaidieties un jautājiet interesējošos jautājumus skolas logopēdam.

  Logopēde Evija Lazdiņa