EKOSKOLAS PANĀKUMI 2022./2023. M. G.

Gada tēma – TRANSPORTS

Skolēnu skaits skolā – 480

Skolotāju skaits – 50

Skolas ierosinājumi

Mums darbā ļoti palīdzēja vienotas pārskata tabulas izveidošana. Gada laikā viss skolas personāls varēja ierakstīt paveiktās aktivitātes
Ekoskolu tēmās. Tabula noder arī pašiem, rakstot gada darba pašvērtējumu. Apgrūtinājums varētu būt tas, ka visas tēmas ir vienā
tabulā, nav izdalītas atsevišķi. No Ekoskolas programmas vadītājiem vienmēr saņemam nepieciešamo palīdzību un atbalstu.

EKOPADOMES SASTĀVS

Zane Zaļkalniņa 10.klase
Kate Vjatere 4.klase
Līga Mireika 5.klase
Madara Ratniece 5.klase
Kristīna Romaška 6.klase
Elīna Dambe 7.klase
Džesika Bļinkova 8.klase
Haralds Lūsis 8.klase
Paula Skudra 8.klase
Samija Kero 9.klase
Aina Kristkalne 9.klase
Artūrs Dubovskis 10.klase
Sarmīte Lazdiņa skolas direktora v.i.
Velta Gobiņa Ekoskolas vadītāja
Beāte Eisāne ārpusstundu darba organizatore
Aigars Mendiks skolas saimnieks
Aija Roste skolas mediķis
Amanda Kaktiņa skolas tehniskais darbinieks
Liene Vīksna-Kozule skolotāju pārstāvis
Jānis Lūsis vecāku pārstāvis, Ogres novada deputāts
Indra Jaundāldere Lielvārdes iedzīvotāju pārstāvis
Artūrs Kristkalns Ogres novada Jauniešu domes vadītājs
Amanda Līce – Līcīte 11.klase

AKTIVITĀTES

SEPTEMBRIS

Aktivitātes – atskaite par iepriekšējo gadu. Veiksmes, neveiksmes. Pamatojums, kāpēc gada tēma TRANSPORTS. Metodisko materiālu izsniegšana skolas metodisko komisiju vadītājiem.
Aktivitāšu rezultātu izvērtēšanas metodes – pēc jaunās Ekopadomes dalībnieku interešu noskaidrošanas, tika ieteikti darbības virzieni pa Ekoskolu tēmām.
Atbildīgie – šajā mēnesī klašu audzinātāji, metodisko komisiju vadītāji, Ekoskolas darba organizatore, skolēni, kuri darbojās iepriekšējā gadā.
Sasniegtais rezultāts – apstiprināta jaunā Ekopadome. Uzklausīti ieteikumi un to īstenošanas virzieni rīcības plānam. Akcents – drošs ceļš uz skolu, pareizs velo aprīkojums, transporta attīstība un pielietošana, ietekme uz vidi.

OKTOBRIS

Aktivitātes – katra klase kopā ar matemātikas skolotājiem veic aprēķinus, izmaksas, benzīna patēriņu… Ar rezultātiem tiek iepazīstināti citu klašu skolēni. Materiāli izvietoti uz klašu ziņojumu dēļa. Likt aizdomāties, kā būtu lētāk ceļot, kāpēc.
Atbildīgie – klašu audzinātāji, matemātikas priekšmetu skolotāji.
Sasniegtais rezultāts – tā kā bija 3 grupu ceļotāji – ar autobusu, vilcienu, kājām – pārvietošanās līdzekļi tika ierindoti pēc dabai draudzīgākā un arī lētākā variantā. 1.kājām (lētākais), 2. ar vilcienu (optimālais), 3. ar autobusu (dārgākais), kā arī veikti atbilstoši secinājumi. Matemātikas stundās veikti konkrēti aprēķini, degvielas patēriņš, ietekme uz vidi. 9. klases izstrādāja optimālo variantu klases ekskursijai uz Ventspili.

NOVEMBRIS

Aktivitāte – 2.-7. klases izlozē ekopadomes izvirzītās tēmas, 2.-5. klases veido plakātus un izliek gaitenī, 6.-7. klases veido prezentācijas, kuras ievieto skolas mājaslapā.

Aktivitāšu rezultātu izvērtēšanas metodes – darbam tika doti vērtēšanas kritēriji, savukārt izgatavotie atstarotāji pievienoti pie Ziemassvētku dāvanām.

Atbildīgie – Haralds (8.b klase) konsultē un palīdz prezentācijās, pie plakātiem palīdz Zane Z. (10.s klase) un Pārsla (9.b klase), informātikas un vizuālās mākslas skolotāji.

Sasniegtais rezultāts – plakāti tika izvietoti 1. stāva gaitenī. Ar tiem iepazinās pārējie skolēni, skolotāji, skolas viesi, vecāki. Prezentācijas ievietotas skolas mājas lapā, tās pieejamas jebkuram interesentam. Darbus izvērtēja Ekopadome .Visiem pateicības, jo darbi bija ļoti interesanti. Arī paši skolēni to atzina, ka uzzinājuši ļoti daudz, ne tikai gatavojot savu darbu, bet iepazīstoties ar citu veikumu.

DECEMBRIS

Aktivitātes – tikšanās ar CSDD pārstāvjiem, autoskolas instruktoru, velo apmācības vadītāju, skolas medmāsu par pirmās palīdzības sniegšanu. Audzināšanas stundās skolēni skatījās mācību filmas atbilstoši vecuma grupām, pildīja testus, zīmēja, analizēja situācijas uz ceļiem.
Atbildīgie – ekoskolas puiši, karjeras darba vadītāja, klašu audzinātāji, vizuālās mākslas skolotāji.
Sasniegtais rezultāts – tika atkārtoti ceļu satiksmes noteikumi. Skolēni parakstījās drošības žurnālā. Pārbaudot atstarotājus, tomēr daļai skolēnu tie pielikti nepareizi (tos neredz). Liela interese ir par velo tiesību iegūšanu skolā. Skolēni no 1. līdz 4.klasei zīmēja savu ceļu uz skolu, īpaši atzīmējot vietas, kur viņi nejūtas droši. Katra situācija tika izvērtēta atsevišķi. Atsevišķos gadījumos notika saruna ar vecākiem, lai
situāciju uzlabotu.

JANVĀRIS

Aktivitātes – pētījumu veic 10. klases dabaszinību programmas skolēnu komanda. Tika pētīts ābolu ceļš līdz Lielvārdes veikalu plauktiem un izveidota prezentācija. Akcents – kā pārvadājumi ietekmē vidi. Ar izveidoto, skolas mājas lapā atrodamo prezentāciju iepazinās visas klases. Sīkāka šī darba analīze tika veikta vidusskolas posmā ekonomikas un ģeogrāfijas stundās. Ieteikti risinājumi vairāk pirkt pašmāju produkciju.
Atbildīgie – darba grupas vadītājs Mārtiņš Želvis – 10.klase. Konsultē ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāji.
Sasniegtais rezultāts – paveiktais darbs rada lielāku izpratni par transporta ietekmi uz vidi. Tas ir aicinājums, ja vien iespējams, dot priekšroku vietējai produkcijai. Izstrādātais darbs uzskatāmi parādīja transporta negatīvo ietekmi uz vidi, degvielas patēriņu, cenas.

FEBRUĀRIS

Aktivitātes – ir iedalīts zemes gabals jauniešu aktivitāšu veidošanai. Skolas Ekopadome, iesaistot skolēnus, veica aptauju par viņu vēlmēm,
ieteikumiem. Papildus notika aptauja par skolēnu ceļu uz skolu. Kādu transportu ģimenes izmanto, kam un kāpēc tiek dota priekšroka.
Iesniegtie priekšlikumi analizēti kopā pilsētas jauniešu domes sēdē, rūpīgi izvērtēti. Jauniešu dome atbalsta mūsu priekšlikumu par
policijas dežūrām pie skolas rīta stundās, parakstās uz mūsu iesnieguma.
Atbildīgie – atbildīgais par aptauju, mūsu Ekoskolas prezidents Haralds Lūsis.
Sasniegtais rezultāts – tā kā projekts saistīts ar izmaksām, turpmāko darba posmu veiks pilsētas Jauniešu domes pārstāvji, pieaicinot mūs uz nākamo sēdi. Tiek apspriestas turpmākās sadarbības iespējas. Pēc mūsu pirmās tikšanās visiem kopā, ar jauniešiem diskutējām un uzklausījām citus viedokļus par skeitparka un velo trases izveidi Lielvārdē. Tikāmies vairākas reizes un diskusiju rezultātā Jauniešu domes
dalībnieki ir apkopojuši informāciju un idejas.

Secinājumi no jauniešiem:

 1. Izvēlētā vieta (Saules iela) tiek vērtēta ļoti atzinīgi;
 2. Veicot aptauju Lielvārdes vidusskolā, jaunieši ļoti pozitīvi novērtēja šo ieceri un jau sen ir gaidījuši un vēlējušies šādu vietu;
 3. Domājot par mērķgrupu un aptaujājot jauniešus, daudzi izteica vēlmi tieši par skeitparku, jo tas sniedz plašākas iespējas mācīties un attīstīt savas prasmes nekā velotrasē;
 4. Aptaujājot 60 jauniešus – 58% brauc ar velo vai bmx, 36% ar skeitbordu un skūteri un 6% tikai ar skūteri.

Idejas:

 1. Viena no galvenajām idejām, kas pirmajā tikšanās reizē netika apspriesta, bet iniciatīva nāca tieši no jauniešiem, kuri nodarbojas ar skeitbordu un guva lielu atzinību ir – betona skeitparks un betona elementi (iedvesmojoties no Valmieras, Rīgas un
  Daugavpils piemēra). Jaunieši šo argumentēja ar to, ka tas sniedz dažādas iespējas, tas ir ilgtermiņa risinājums un
  arī ļoti mūsdienīgs un unikāls, kas varētu piesaistīt arī pagastu jauniešus.
 2. Savukārt velo trasi jaunieši ieteica paturpināt izmantojot apkārtējo infrastruktūru (kalniņus, celiņus). Velobraucēji atzinīgi novērtēja idejas un teica, ka noteikti izmantos.
 3. Kā ļoti svarīgu punktu jaunieši min apkārtējo vidi – noteikti jāpadomā par soliņiem, kādu nojumīti, apstādījumiem un miskastēm.

MARTS

Aktivitātes – galvenais pasākuma mērķis ir  likt aizdomāties par cita veida negatīvo ietekmi uz veselību, kā piemēram, troksnis, ilgstoša sēdēšana pie datora, telefona lietošana, tā vietā lai dotos pastaigās, brauktu ar velosipēdu vai nodarbotos ar citām fiziskām aktivitātēm.
Šīs aktivitātes laikā tika veidotas prezentācijas, klasēs viesojās medmāsa. No skolēniem tika saņemta atgriezeniskā saite – patika,
interesanti, uzzinājām daudz ko jaunu. Labās pieredzes piemēri.
Atbildīgie – Līga, Samija, klašu audzinātāji, medmāsa Aija, fizikas un bioloģijas skolotāji.
Sasniegtais rezultāts – aktīvi iesaistījās mācību priekšmetu skolotāji, demonstrējot uzskates līdzekļus (auss uzbūvi, trokšņu skalu, klasēs izvietoto gaisa tīrības monitorus, automašīnu izplūdes gāzu sastāvu…) Ja vien tas iespējams, pārvietosimies ar velosipēdiem. Tāds bija kopīgais secinājums. Nav veselīgi skaļi klausīties mūziku! Domājām, ka sasniegtais rezultāts diez vai būs noturīgs 7.-9.klašu zēniem , kuri
nespēj šķirties no saviem telefoniem ne uz brīdi.

APRĪLIS

Aktivitātes – skolā notiek veloapmācības jaunāko klašu skolēniem. Ļoti daudzi skolēni brauc uz skolu ar velosipēdiem. Vai tie ir pareizi aprīkoti ? Tā arī bija galvenā aktivitāte šajā mēnesī. Klasēm tika aizsūtīti CSDD noteikumi par pareizu aprīkojumu, klašu audzinātāji nodeva ziņu vecākiem. Par dienu, kurā 10.klases pārstāvji veiks pārbaudi, ar nolūku netika teikts. Vērtēšana notika nedēļu.
Atbildīgie – 10.klases puiši Eduards un Daniels . CSDD pārstāvis Inita.
Sasniegtais rezultāts – rezultāti neapmierinoši. Velosipēdu aprīkojums atbilst ceļu satiksmes noteikumiem (apmēram 10%). Pārējie – daļēji. Kopā pārbaudīti 105 velosipēdi. Sadarbosimies ar Skolas Padomi (vecākiem), lai varam risināt šo jautājumu kompleksi. Satiksmes noteikumos (teorijā) orientējas labi, neskatoties uz to, tika konstatēti pārkāpumi. Uz tiem nekavējoties reaģējām.

MAIJS

Aktivitātes – uz aicinājumu piedalīties bija ļoti liela atsaucība. Piedalījās Valsts policija, ceļu policija, NBS ar dažādiem transportiem, tai skaitā medicīnas pārstāvji, kinologi, atraktīvais runcis Rūdis, Valsts policijas Preventīvās nodaļas pārstāves. Viesi izveidoja savus apmācības centrus, stāstīja par šo transporta līdzekļu izmantošanu, lai palīdzētu cilvēkiem. Skolēni piedalījās dažādu uzdevumu veikšanā, mācījās pareizi sniegt pirmo palīdzību, Atbildēja uz jautājumiem par velo aprīkojumu, atrādīja savus velosipēdus, sacentās veiklības braucienos un pildīja CSDD testus. Lai pasākums noritētu raiti, skolēni un viesi sadarbojās pēc iepriekš izstrādāta grafika. Tam sekoja līdzi vidusskolas Ekopadomes puiši, kuri nepieciešamības gadījumā visu koriģēja.
Atbildīgie – Ekopadome, klašu audzinātāji, skolotāji.
Sasniegtais rezultāts – analizējot aptaujas – izcils pasākums, paldies par tik interesantām aktivitātēm, gribam vēl tādu, tāds mums nav bijis… Mēs, Ekopadome, uzskatām, ka esam veiksmīgi noslēguši šo gada tēmu, pateicoties ļoti lielam sabiedrības atbalstam. Mācību gada sākuma izveidotais RP izpildīts.