Atbalsta personāls
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Sociālā pedagoģe

  Anda Dūniņa

Darba laiki: katru mācību dienu no 9.00 - 15.00.

Konsultāciju vēlams  pieteikt, pa tālr. 29289123 vai elektroniski skolas e-klases pastā

Sociālais pedagogs:

 • uzklausa, informē, konsultē skolēnus, vecākus un pedagogus; sniedz atbalstu; izvērtē problēmu un palīdz to risināt; palīdz risināt konfliktsituācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimenes dzīves vietā; sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • pēta un izzina skolēnu vai klases problēmu cēloņus;
 • palīdz veidot skolēniem dzīves prasmes; izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, klaiņošanu, atkarību, vardarbību u. c.) izplatību;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 •  veic bērnu tiesību aizstāvēšanu.

Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.


Psiholoģe

 Agnese Zepa

Tālr.: 25329408 

Darba laiks ar vecākiem

 Otrdiena:        10.00 -15.30

 Trešdiena:    10.00 -15.30

 Ceturtdiena: 10.00 -15.30

 Piektdiena: 10.00 -15.30

 Sadarbībā ar Tevi psiholoģe izmanto dažādas metodes: konsultēšanu, novērojumu testus, praktiskās nodarbības u. c. 

Psihologs savā darbā pamatojas uz profesionālo Ētikas kodeksu, saskaņā ar kuru viņš neizplatīs Jūsu teikto informāciju,  nodrošina konfidencialitāti.

Lielvārdes novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Lielvārdes novada pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk PMK) savas kompetences ietvaros veic bērnu ar īpašām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, sniedz atzinumu par atbilstošu izglītības programmu, kā arī, pamatojoties uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu, iesaka izglītojamā mācību organizēšanu mājās, atbrīvo no valsts pārbaudījumiem.  skatīt

Pedagoģiski medicīniskā komisija: 

 1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi;
 2. iesaka vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem piemērotāko izglītības programmu;
 3. sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Lielvārdes novadā dzīvojošiem izglītojamajiem atbilstoši: 
  • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai; 
  • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai; 
  • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
 4. veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību; 
 6. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās;
 7. pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegtajiem dokumentiem, atbrīvo no valsts pārbaudījumiem 9. un 12. klases izglītojamos.


Skolas medmāsa

Inga Martinsone

Tālr.:65054311, mob.26485048

Darba laiki: katru mācību dienu 8.00 – 15.00

medicīniskās palīdzības kabinetā 1.stāvā

Skolas medicīnas māsa sniedz:

 •  ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 •  kopā ar ģimenes ārstiem veic skolēnu profilaktisko potēšanu;
 • nodrošina medicīnisko aprūpi sportā;
 •  veic pretepidemioloģiskos pasākumus;
 •  kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu;
 • sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām.

 Skolas logopēde

Evija Lazdiņa

darba laiki: pirmdiena, trešdiena un piektdiena 8.00 -16.00.

 Konsultāciju vēlams  pieteikt, pa tālr. 

Palīgs vecākiem www.alirana.lv

 ērtā, pieejamā veidā piedāvā pasaulē zinātniski pārbaudītas un inovatīvas apmācību metodes valodas korekcijā un skaņas terapijas pakalpojumus e-vidē.


VECĀKIEM

Programma „Klausies. Runā. Lasi. Raksti” veidota, balstoties uz valodas veidošanās agrīnām likumsakarībām. Programma ir domāta latviešu valodas prasmju attīstīšanai. Valodas veidošanās procesā ļoti nozīmīgi ir, ka bērni iemācās klausīties, daudzreiz atkārtot vienus un tos pašus vārdus, frāzes, teikumus. Tā bērni mācās modelēt un attīstīt valodu.

Skolotāja palīgi:

Velta Gobiņa

Mirdza Tarvida

Vitkovska Dace

Speciālais pedagogs:

Inita Semjonova

Biruta Rutka


Logopēda nozīme skolā.

 Daudzi jautā vai jautās, kas ir logopēdija? Logopēdija ir medicīniski pedagoģiska zinātne par valodas traucējumiem, to izcelsmi, cēloņiem, veidiem un korekciju. Logopēds ir speciālists, kas veic izglītojošo darbu, novēršot valodas traucējumus pirmsskolā un rakstu valodas traucējumus skolās (rakstīšanas, lasīšanas traucējumus). Logopēdi veic korekciju šādiem traucējumu veidiem: skaņu izrunas traucējumiem, valodas traucējumiem (valodas traucējumi kombinējas ar dažādiem attīstības traucējumiem: valodas sistēmas nepilnīgu attīstību, uzmanības deficīta sindromu, dzirdes, redzes un garīgās attīstības traucējumiem), neiroloģiskiem traucējumiem (stostīšanos), rakstīšanas un lasīšanas traucējumu novēršanu skolēniem, kā arī veic rehabilitācijas pasākumus pacientiem pēc insulta.   Ja jūsu bērnam ir kādas runas īpatnības, šīs situācijas jārisina pēc iespējas ātrāk, negaidot, ka problēma pāries pati no sevis.  Šādās situācijās jāatceras, ka laiks iet, un valodas traucējums kavē bērna runas attīstību. Pirmsskolas vecums  ir visnozīmīgākais periods  valodas apguvei un pareizas runas iemaņu veidošanai. Skolā valodas un runas attīstības traucējumi negatīvi atsaucas uz mācību procesu.  Jūs  redzat, ka bērns mācās, taču rezultāts izpaliek un bērnam rodas nepatika mācīties, grūti iemācīties uzdoto un parādās kļūdainas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pazīmes.Ja bērnam ir valodas vai rakstu valodas (rakstīšanas, lasīšanas) nepietiekama attīstība, tad vispirms nepieciešama logopēda konsultācija. Skolā skolēnu pārbaudi veic septembrī un oktobrī. Pēc bērna runas pārbaudes logopēds vecākiem, pedagogiem paskaidro un nosaka turpmāko logopēdisko korekcijas gaitu, un bērni tiek iekļauti logopēdiskajās grupās. Valodas, runas attīstības traucējumu novēršanā un korekcijā svarīgs ir arī bērna vispārējais veselības stāvoklis un labvēlīga un optimistiska mājas vide un ģimenes atbalsts mājās. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā logopēde, šajā mācību gadā,  ir katru pirmdienu un trešdienu. Jau  no paša rīta 8.00 līdz 17.00. Tādēļ, vecāki, nebaidieties un jautājiet interesējošos jautājumus skolas logopēdam.

 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas logopēde: Evija Lazdiņa

 

 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .