Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 • Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 03.2017.–12.2022.
 • Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM: 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests - sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem – Lielvārdes novada pašvaldību (2017.gada 15.septembra sadarbības līgums Nr. LNP/10.1-8/17/21)

Projekta finansējuma avots: Eiropas fondu līdzfinansējums un Nacionālais publiskais finansējums

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Ko projektā iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
   - sabiedriskā transporta biļetēm;
   - naktsmītnēm;
   - ēdināšanu;
   - individuālajiem mācību līdzekļiem;
   - individuālās lietošanas priekšmetiem;
   - speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
 • Profesionālās kompetences pilnveidi
 • Seminārus
 • Supervīzijas
 • Darbnīcas
 • Konferences
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

Projektā iesaistītās Lielvārdes novada skolas:

 • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola. Skolas koordinators: skolotāja Biruta Rutka, tālr.: 65071843, e - pasts: [email protected]
 • Jumpravas vidusskola
 • Lēdmanes pamatskola

Vairāk informācijas:

www.pumpurs.lv

www.facebook.com/pumpurs.lv/

#PuMPuRS