Metodiskā padome
Skolas metodiskā padome • Skolotāju tālākizglītība • Starpnovadu metodiskais darbs • Labās prakses piemēri

Metodiskā darba galvenie virzieni 2018./2019. mācību gads


Starpnovadu metodiskais darbs

Metodiskās apvienības

PEDAGOGU METODISKĀS APVIENĪBAS - koleģiālas Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestādēs strādājošu pedagogu grupas, kas aptver noteiktas specialitātes pedagogus, izglītības iestāžu direktorus un direktoru vietnieku grupas.