Skolas administrācija, skolotāji
Mācību procesa kvalitāte

Skolas administrācija

Skolas direktors  

[email protected]

Direktora vietniece mācību darbā - Sarmīte Lazdiņa 

[email protected]

Direktora vietniece mācību darbā - Zanda Zinģe

[email protected]

Direktora vietniece audzināšanas darbā un ārpusklases darba organizatore - Beate Eisāne

[email protected]

Direktora vietniece informātikas jautājumos - Liene Vīksna-Kozule

[email protected]

Direktora vietnieks saimniecības darbā - Aigars Mendiks

[email protected]

 


Skolotāji:

LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJAS:

Laima Prekele, Daina Grīnhofa, Beate Eisāne, Aivita Heniņa, Agnese Bērziņa-Ločmele

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJI:

Lita Lipska, Biruta Rutka, Agnese Bērziņa-Ločmele, Inga Zviedre

SVEŠVALODU SKOLOTĀJAS:

Vineta Kaspare (angļu, vācu valoda), Sandra Trence (angļu valoda), Elīza Streile (angļu valoda) 

Sarmīte Štekele (krievu valoda),  Irina Brazauska (krievu valoda)

BIOLOĢIJAS SKOLOTĀJA:

Daiga Brante

ĶĪMIJAS SKOLOTĀJA:

Dita Maklere

FIZIKAS SKOLOTĀJI:

Sintija Rūze, Inga Zviedre

VĒSTURES UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES SKOLOTĀJI:

Indra Narutaviča (sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture)

Sarmīte Lazdiņa (vēsture, projekta darbs, vēsture un sociālā zinātne ), Aina Lukašunas (filozofija, vēsture un sociālā zinātne), Artūrs Kristkalns (vēsture)

SPORTA UN VESELĪBAS SKOLOTĀJI:

Iveta Puķīte, Dina Korpe-Jefremova, Guntis Rūze

MŪZIKAS SKOLOTĀJAS:

Ilze Sprance, Madara Bartulāne

INFORMĀTIKAS UN TEHNOLOĢIJAS SKOLOTĀJI:

Dace Olehno (datorika), Aigars Mendiks (datorika, robotika, inženierzinātne)

ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJA:

Liene Vīksna-Kozule

DABASZINĪBU SKOLOTĀJA:

Inita Semjonova

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJAS:

Iveta Putniņa, Elita Cionele, Ingrīda Mūrniece, Ilga Vetšteina, Maira Dāliņa, Gundega Valtere, Zanda Ziņģe, Judīte Vaivode, Irina Brazauska

KRISTĪGĀS MĀCĪBAS SKOLOTĀJA:

Aija Grīnberga

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA:

Inita Semjonova, Mirdza Tarvida

VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJA:

Aina Zagorska

DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJI:

Jolanta Zarāne, Aigars Mendiks, Jānis Mūrnieks

UZŅEMĒJDARBĪBAS SKOLOTĀJS:

Guntis Rūze

MEDICĪNAS PAMATI:

Kristīne Vītoliņa

KULTŪRAS PAMATU SKOLOTĀJA:

Aina Zagorska


Mācīšanas procesa kvalitāte

Pēdējo  gadu laikā pedagogu darba kvalitāte vērtēta ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Atbilstoši vērtēšanas kārtībai pedagogu darbs tiek analizēts vadības grupā, vērtēšanas komisijā, sarunās ar pedagogu, skolas pedagoga pašvērtējuma veidošanā un priekšlikumiem mācību darba pilnveidošanai, kā arī metodisko komisiju darba uzdevumu gada analīzē pedagoģiskajās padomes sēdēs un metodiskās padomes sēdēs.

Pārsvarā saņemti vērtējumi „ļoti labi” un „labi”. Par pamatkritērijiem vērtējuma analīzei uzskatīti: mācību priekšmeta saturam, izglītojamā vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai pārdo­mātas, metodiski pareizi izvēlētas mācību metodes un mācību līdzekļu pielietojums, kā arī atbilstoši mājas uzdevumi mācību vielas nostiprināšanai un radošo spēju izkopšanai.

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas sistemātiski analizē izmantotās mācīšanas metodes, vienojas katrā klašu grupā par mācāmajām tēmām, izmantojamajiem mācību materiāliem, projektiem, pētījumiem, lai tie atbilstu izglītojamā vecumam, spējām.

Izglītojamo pārbaudes darbi notiek saskaņā ar mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem, skolas pārbaudes darbu grafiku.

Stiprās puses

  • Tālākizglītības kursi un semināri skolā.
  • Skolas metodisko komisiju darbs kā skolas metodiskā darba pilnveide.
  • Optimāls mācību procesa nodrošinājums, balstīts uz pedagogu daudzveidīgo mācību metožu pielietojumu.
  • Skolas nodrošinājums ar jaunām tehnoloģijām un materiāli tehniskās bāzes pilnveide.
  • Atbalsts izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.

Tālākās attīstības vajadzības

  • Mācību plānošanas pilnveidošanu veikt atbilstoši izglītojamo spējām, turpināt izvērtēt mācību procesa rezultatīvos rādītājus.
  • Attīstīt inovatīvas pieejas izglītojamo apmācībā.
  • Turpināt pilnveidot pilsonisko un patriotisko audzināšanu saistībā ar mācību procesu.