Skolas mācību darba sasniegumi
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 


Aktualitātes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo dalība olimpiādēs un konkursos 

2018./2019. mācību gadā. 


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo dalība olimpiādēs un konkursos 

2017./2018. mācību gadā

Skatīt vairāk: Konkursi. Olimpiādes. 2017./2018.m.g.


EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO DALĪBA OLIMPIĀDĒS, KONKURSOS

2016./2017. MĀCĪBU GADĀ

skatīt vairāk: olimpiades_16_17.pdf


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo dalība olimpiādēs, konkursos 2015./2016. mācību gadā

skatīt vairāk: olimpiades_15_16-1.docx


Citi sasniegumi

Veiksmīgi veikts darbs interešu izglītības pieejamībā un izglītojamo ārpusstundu aktivitātēs. Jaunieši aktīvi iesaistījušies patriotiskās audzināšanas pasākumos: 11. novembra piemiņas pasākums, Patriotisko dziesmu konkurss (visām klasēm) un ierindas mācības skate (7-9.klasēm). 

Lielvārdes vidusskolā tika organizētas starpnovadu skolu pašpārvalžu sporta spēles un jau par tradīciju kļuvušais ikgadējais pasākums „Nāc un eksperimentēt sāc!”.

http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=71&qPage=3

 Lielvārdes vidusskolas izglītojamie regulāri piedalās valsts skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs. Vairāki izglītojamie ar panākumiem piedalījušies LZA Latvijas UNESCO Jauno dabas pētnieku aktivitātēs.

Skolā strādā 3 skolotāji – autori mācību grāmatām ģeogrāfijā, latviešu valodā, fizikā. Izveidojusies laba sadarbība ar apgādu «Lielvārds».

2013. gada janvārī Draudzīgā aicinājuma balvu  pasniegšanas pasākumā par izciliem sasniegumiem piešķirta skolai un tās absolventei Anetei  Kristai Salmanei  nominācija  un medaļa „Absolvents”.

2012.gada martā skolu apmeklēja LR Saeimas Izglītības komisijas deputāti (Saeimas izglītības komisijas izbraukuma sēde )http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=117&qPage=3, kuri iepazinās ar dabaszinību projekta rezultātiem un materiālo bāzi. 2013.gada septembrī skola prezentēja atklātās stundas bioloģijā un fizikā, savu pieredzi dabaszinību projekta realizēšanās un materiāli tehnisko bāzi LR Izglītības ministram V. Dombrovskim, LR Ekonomikas ministram D.Pauļukam, IZM vadībai (http://www.youtube.com/watch?v=d_3-xQkWOJ8, http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=236&qPage=1,

http://www.lielvarde.lv/page/21?id=21&action=showpicture&p_id=11528&g_id=208