Ievadi virsrakstu
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.

Iekopēts 21.04.2022. no sadaļas Aicinām darbā

Aicinām darbā:

 • Sākumskolas skolotāju
  Pilna slodze.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
  No 1075 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi.
 • Latviešu valodas skolotāju (pamatskola)
  Pilna slodze.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
  No 1075 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi.
 • Kristīgās mācības skolotāju (sākumskola)
  3 kontaktstundas
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
  No 1075 EUR
  (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi.Iekopēts 21.04.2022. no sadaļas Mācību programmas.Iekopēts 21.02.2022. no lapas par ēdināšanas samaksu

5.-12. klašu skolēniem pusdienu cena ir 1.05 EUR par 1 dienu.

1.-4. klašu skolēniem NAV jāmaksā par pusdienām.

Līdz kārtējā mēneša 25.datumam jāveic samaksa par nākamo mēnesi.

Par pusdienām jāmaksā Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes norēķinu kontā.

Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads , LV-5070
Reģ. Nr.  LV40900036683

Norēķinu rekvizīti:
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV13HABA0551041149220

Maksājuma pamatojumā jānorāda informāciju par skolēnu, par kuru tiek maksāts: “Uzvārds, Vārds, Izglītības iestāde, klase


Lēmums par ēdināšanas maksas noteikšanu.

Pielikums lēmumam par ēdināšanas maksas noteikšanu.
Iekopēts 11.01.2022. no Skolas padomes lapas

Skolas padome:

 1. Vilnis Preimanis - Skolas padomes priekšsēdētājs
 2. Inga Orlova - Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
 3. Rolands Elksnītis - Skolas padomes loceklis
 4. Miralda Ranga - Skolas padomes loceklis
 5. Ieva Dadona - Skolas padomes loceklis
 6. Sigita Batraga - Skolas padomes loceklis
 7. Raimonds Emsiņš - Skolas padomes loceklis
 8. Andris Feldmanis - Skolas padomes loceklis
 9. Imants Kleinbergs - Skolas padomes loceklis
 10. Aivars Peisenieks, direktors - Skolas padomes loceklis
 11. Sarmīte Lazdiņa, direktora vietniece mācību darbā, pedagogs - Skolas padomes loceklis
 12. Inita Semjonova, pedagogs - Skolas padomes loceklis
 13. Mārtiņš Mikožans, skolēnu pašpārvaldes prezidents - Skolas padomes loceklis


Iekopēts 03.01.2022. no Kontaktu lapas

Maksātājs:

Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde
Reģ.nr. 40900036683
PVN reģ. Nr. LV 40900036683
Jur. adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV 5070
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV19HABA0551026635681Iekopēts 29.11.2021 no Kontaktu lapas

Medmāsa -65054311, 26485048Iekopēts 01.11.2021 no sākumlapas


Gaidām jaunus skolēnus sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klasēs_____________________
Aicinām pieteikties mācībām Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klasē.


(izglītības programmas kods 31016011)


Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus uz sapulci 3.jūnijā!


_____________________

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ar 2021. gada 1.februāri uzsāk skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 1. klasē 2021./2022.m.g.

Dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 16.00, tālrunis informācijai  28348336, 65071840.
(lūgums pirms ierašanās iestādē sazināties pa norādīto tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku!)

Uzņemšanas kārtība:

 • Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki/aizbildņi (turpmāk – vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.
 • Vecākiem līdz 30.08.2021. skolas kancelejā jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un  izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā, fotokartiņa 3x4.
Lūdzam bērnu vecākus savlaicīgi pieteikties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!


Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Vēstule no Veselības ministrijas


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā gaidām jaunus skolēnus:

 • 10.klasē;
 • 1.klasē;
 • visās sākumskolas un vidusskolas klasēs.

Iesniedzamie dokumenti:

Uz 10.klasi:

 • vecāku iesniegums uz vidusskolas veidlapas;
 • uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
 • medicīnas dokumenti.

Uz 1.klasi:

 • Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki/aizbildņi (turpmāk – vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz klātienē.
 • Vecākiem līdz 30.08.2020. skolas kancelejā jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un  izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā,fotokartiņa 3x4.
Uz citām sākumskolas un vidusskolas klasēm:

 • vecāku iesniegums uz skolas veidlapas. Iesniedz klātienē;
 • uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 • liecība.

Dokumentus var iesniegt darba dienās:

 • no 9:00 līdz 12:00
 • no 13:00 līdz 15:00

Tālrunis informācijai: 65071840.

E-pasts: [email protected]

____

Esam sagatavojuši informatīvu materiālu skolēniem un vecākiem par attālinātās mācīšanās īstenošanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā no 23.03.2020.

Ticam, ka savstarpēji sadarbojoties un atbildīgi veicot uzdoto, veiksmīgi īstenosim attālināto mācīšanos.

Mācīšanās attālināti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Lasīt vairāk.

Mūsu skola realizē:

 • pamatizglītības programmu,
 • pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 7. – 9. klasēs.
 • vispārējās vidējās izglītības programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 10. - 12. klasēs,
 • speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
 • speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

10. – 11. klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kas veicina iekļūšanu budžeta vietās augstskolās.

10. - 12.klašu izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem ik mēnesi saņem pašvaldības stipendiju un naudas balvas mācību gada noslēgumā par augstiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos.

No 1. klases  - angļu valoda, datorika, pēc stundām darbojas pagarinātās dienas grupas, t.sk. dežūrgrupa.

2019./2020. mācību gadā ar brīvpusdienām tiek nodrošināti 1. – 9. klašu izglītojamie.

Pašvaldības autobuss aizved skolēnus uz Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolu, Avotu ielas masīvu, Kaibalu, Dzelmēm.

Pēc stundām iespējams apmeklēt:

 • teātra grupas “Bumbulis” nodarbības,
 • Eiropas valodu (t. sk. krievu valodas) pulciņu,
 • dambretes pulciņu,
 • sporta (sporta spēļu, fiziskās attīstības ar boksa elementiem) pulciņu,
 • vides pulciņu,
 • kokapstrādes pulciņu (ar iespēju iegūt Amatniecības kameras amata zeļļa diplomu)
 • ceļu satiksmes drošības  u.c. pulciņus,
 • 1. – 4. klašu kori,
 • 3. – 4. klašu vokālo ansambli.

Izglītojamajiem ir iespēja apliecināt savas organizatoriskās prasmes, darbojoties 5. – 8. klašu un 9. – 12. klašu skolēnu pašpārvaldē.

Skolā ir iespējas darboties Jaunsardzē, kā arī iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

Iekopēts 28.10.2021. no sadaļas Aicinām darbā

Aicinām darbā:

 • Sākumskolas skolotāju
  Pilna slodze.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
 • Vēstures skolotāju
  Slodze 16 stundas.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”

 • Franču valodas skolotāju vidusskolā.
  Slodze 3 stundas.
  Darbs klātienē vai attālināti.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
 • Uzņēmējdarbības pamatu skolotāju vidusskolā.
  Slodze 2 stundas.
  Darbs klātienē vai attālināti.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”

Skolas adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde.

Telefons: 65071840.

Pieteikumus un CV lūdzam sūtīt e-pastā [email protected]


___


Aicinām darbā:

 • Autovadītāju
  Slodze - nepilna slodze. 0,2 likmes.
  Atalgojums 133 EUR pirms nodokļu nomaksas par šo slodzi.
  Pamatuzdevums autovadītājam – katru skolas dienu plkst. 15:10 ar skolas mikroautobusu aizvest uz Lēdmani Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnus, kuri dzīvo Lēdmanē.
  Pieteikties pa tālruni 26423025, vai sūtot e-pastu uz [email protected]
Skolas adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde.Iekopēts 21.07.2021. no sadaļas Kontakti

Kontakti:

E-pasts: [email protected]

Adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde, LV-5070

Rekvizīti: Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, LV- 5001, Latvija.

Reģ. Nr. 4313901694

LR IZM iestādes kods: 171302

Reģistrācijas numurs Publisko personu un iestāžu reģistrā: 40900000563

------


Iekopēts 21.06.2021. no sadaļas Par skolu


* Skolas attīstības skatījums * Kvalitatīva izglītība *

Mērķi: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu:

1. Mācību procesa pilnveidošana, paaugstinot mācību stundas efektivitāti, izmantojot informāciju tehnoloģijas, daudzveidīgas mācību metodes, virzībā no mācīšanas uz mācīšanos.

2. Vērtībizglītošana, pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, ētisko principu iedzīvināšana ikdienā, kas ļautu indivīdam veiksmīgi sagatavoties dzīvei kā atbildīgam valsts pilsonim.

3. Skolas prestiža celšana sabiedrībā, veicinot sadarbību ar izglītojamiem, viņu vecākiem, citām izglītības un kultūras iestādēm, kā arī ar pašvaldību.

4. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes atjaunošana atbilstoši sadalītajām prioritātēm /nodrošinājums mācību priekšmetu efektīvākai apguvei; mācību kabinetu un skolas ēkas labiekārtošana.

2017./2018.mācību gadā skolā mācās 530 skolēni


Skolas pašvērtējums (2017./2018.)

Noslēguma sadaļa * Tālākās attīstības vajadzības

Tālākās attīstības vajadzības ir saistītas ar skolas attīstību, mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanos, Lielvārdes novada izglītības stratēģiju un novada attīstības programmu un stratēģiju līdz 2030.gadam, sabiedrības pieprasījumu izglītības procesa pilnveidē, skolas finanšu resursu efektīvas izmantošanu, kā arī ar finanšu piesaisti, izstrādājot projektus un piedaloties izglītības aktivitātēs valstī un starptautiskajā līmenī.

·         Pilnveidot pedagogu mācību darba organizēšanu atbilstoši izglītojamo vajadzībām, spējām gan darbā ar talantīgajiem, gan izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām;

 • ·         pilnveidot pēctecības principa nodrošināšanu: sākumskola - pamatskola - vidusskola;
 • ·         Pilnveidot vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu piedāvājumu, nepieciešamības gadījumā veidot jaunu vidējās izglītības programmu.
 • ·         Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas.
 • ·         Pedagogiem turpināt pilnveidot sistemātisku izglītojamo sasniegumu dinamikas izpēti katrā mācību priekšmetā.
 • ·         Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes mācīšanās un mācīšanas procesa un vērtēšanas realizēšanai.
 • ·         Pedagogu iesaistīšanās projektos un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā un pilnveidošanā.
 • ·         Skolas mācību un audzināšanas darba pilnveidošana saistībā ar vecāku sadarbību.
 • ·         Izglītojamo vecāku iesaistīšana skolas ārpusstundu pasākumos.
 • ·         Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam ikdienā.
 • ·         Katra izglītojamā personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana.
 • ·         Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmu.
 • ·         Motivēt pedagogus un izglītojamos mācību sasniegumu uzlabošanā.
 • ·         Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas sistēmu.
 • ·         Pievērst uzmanību mācību satura plānošanai, diagnosticējošo darbu izveidei un lietošanai mācību rezultātu prognozēšanā.
 • ·         Pilnveidot atbalsta sniegšanu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.
 • ·         Turpināt pilnveidot individuālas pieeju mācību procesā.
 • ·         Pilnveidot izglītojamo pašpārvaldes un vecāku  sadarbību skolas interešu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanā, pasākumu norises plānošanā un organizēšanā, veicinot aktīvu līdzdarbošanos.
 • ·         Sekmēt vienota morāla un psiholoģiska atbalsta sniegšanu skolā.
 • ·         Pilnveidot atbalsta personāla sadarbību darbā ar speciālajām programmām.
 • ·         Veidot sadarbību starp pedagogiem un speciāliem pedagogiem, lai palīdzētu iekļauties skolā bērniem ar speciālām vajadzībām.
 • ·         Skolas budžeta veidošana kā atbalsts skolas attīstībai.
 • ·         Skolas nodrošinājums ar jaunām tehnoloģijām un materiāli tehniskās bāzes pilnveide.
 • ·         Labiekārtot aktīvās atpūtas zonu skolas teritorijas zaļajā zonā.
 • ·         Rekonstruēt sporta stadionu, izbūvēt skolas aktu zāli un peldbaseinu.
 • ·         Nepieciešama skolas ēkas ārsienu siltināšana.
 • ·         Nepārtraukta pedagogu profesionālā pilnveide.
 • ·         Pilnveidot moderno tehnoloģiju pielietojuma prasmes un inovatīvo darbību.
 • ·         Veicināt skolas tēla atpazīstamību un prestiža celšanu sabiedrībā. Turpināt pilnveidot informācijas apriti par mācību un audzināšanas darba  skolvadības sistēmu e-klasē, īstenojot izvirzītos mērķus un uzdevumus, konsekventi  ievērot un pārraudzīt izvirzītās prasības.
 • ·         Veicināt Skolas padomes lomu un darba efektivitāti.
 • ·         Stiprināt vidusskolas statusu, piesaistot izglītojamos un piedāvājot daudzveidīgas izglītības programmas.

Skolas tālākās vajadzības tiks ņemtas vērā, veidojot ikgadējās prioritātes un uzdevumus, kā arī tās ietver skolas attīstību līdz 2019. gadam un ilgtermiņa attīstību saistībā ar Lielvārdes novada attīstības programmu un izglītības kvalitātes attīstību kopumā.Iekopēts 21.06.2021. no sadaļas Aktualitātes

Kā samaksāt par ēdināšanas pakalpojumu

Iemaksu par ēdināšanas pakalpojumu veic:

Pašvaldības norēķinu kontā LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90000024489
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV- 5070
LV13HABA0551041149220, A/S “SWEDBANK”
Pašvaldības kasēsRaiņa ielā 11.A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
“Pagastmāja”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads;
Daugavas ielā 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads.
Iekopēts 21.11.2019. no sadaļas Vecākiem


 Draudzības nedēļa skolā


Jāņa Pāvulēna saruna ar vecākiem „Mans bērns izvēlas karjeru”

lekcijas prezentācija skatāma šeit 


Skola šodien

Lai izprastu skolas ikdienu un izglītības procesu un tās radošo, inovatīvo darbību, nepieciešams mācīties, mācīties... sekot līdzi laikam. Skola nav iedomājama bez modernām tehnoloģijām, labiem mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem, zinošiem un radošiem pedagogiem, zinātkāriem un motivētiem skolēniem.  

LTV: Izglītība Somijā 

un arī mūsu jaunie skolotāji


Skola piedalās IM pieredzes forumā "Sadarbībā ir spēks"


Iespēja nodarboties ar sportu


Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

 • Skolā izveidots jaunsargu pulciņš.


Par skolas formu 

Informācija sadaļā „Par skolu — skolas forma”

   Uz konkursu „Nāc un eksperimentēt sāc!” jau piekto gadu E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā pulcējas Ķeguma un Lielvārdes novadu 9. klašu skolēni no 6 skolām. Konkursa mērķis – radīt skolēnos interesi un vēlmi nākotnes karjeru saistīt ar eksaktajām nozarēm. Kā atzīst novada dabaszinātņu pedagogi, talantīgajiem skolēniem tiek dota lieliska iespēja praktiski darboties, sastapt līdzīgi domājošos un aizrautīgos. Arī šogad skolēni darbojās 3 dabaszinātņu laboratorijās. FIZMIX pārstāvis Kārlis Kravis Fizikas laboratorijā pārsteidza skolēnus gan rādot aizraujošus eksperimentus par gāzu īpašībām, gan liekot pašiem darboties. Ķīmijas laboratorijā šoreiz ļoti patīkami smaržoja, jo skolēni izgatavoja mitrinošu roku krēmu. Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotājs no „Iespējamās misijas” Kārlis Greitāns sadarbībā ar kosmētikas firmas „North Bee” speciālisti Dainu Rībenu izskaidroja tehnoloģiju, taču krēma sastāvdaļu izvēle un proporcijas tika atstātas eksperimentētāju ziņā. Skolēni prezentējot jaunos roku krēmus arī nosaukumos, piemēram, „Maigonis”, atklāja to lieliskās īpašības. Šogad konkursa norisē arī novitāte - Modelēšanas laboratorija. Šo laboratorija vadīja Liene Krieviņa no LU Dabaszinātņu un matemātikas Izglītības centra. Telpiskā modelēšana kā mācību metode konstruē jaunas zināšanas, attīsta komunikācijas prasmes, veido starppriekšmetu saikni. Uzdevums skolēniem - izveidot maketu pazemes autostāvvietai zem daudzdzīvokļu ēkas, ievērojot Latvijas būvnormatīvus, domājot par cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, riteņbraucējiem un ugunsdrošību. Kā atzina skolēni, lai arī bija doti reāli automašīnu modeļi, bez matemātikas un fizikas zināšanām neiztikt. Grūti, bet aizraujoši! Žūrijas komisija par erudītāko un prasmīgāko atzina Dzeltenās krāsas komandu. Apsveicam uzvarētājus: Dāvi Skudru (Jumpravas vidusskola), Montu Kažociņu (Lielvārdes pamatskola), Ričardu Ziemeli(Birzgales pamatskola), Rūdolfu Pētersonu (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Mariku Grandāni (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola)

Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā Lielvārdes novada Izglītības nodaļai, novadu pašvaldībām un Lielvārdes vidusskolas direktoram A. Kruvesim, fizikas skolotājai Mairai Gribustei, ķīmijas skolotājam Kārlim Greitānam.


Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības
Dabaszinātņu priekšmetu MA vadītāja, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bioloģijas skolotāja Daiga Brante

Kārļa Greitāna un Gundegas Pučas fotoCO2 līmeņa noteikšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas mācību telpās. skatīt jaunumi


Skolas direktors Aigars Kruvesis ir uzsācis skolas telpu monitoringu CO2 līmeņa noteikšanai. Skolā tiek apsekotas mācību telpas un koridori, veikti mērījumi par Co2 līmeņa un klašu telpu temperatūru dažādos aspektos - stundas sākumā, stundas vidū, stundas noslēgumā, vēdināšanas režīmos kā pasīvā un aktīvā vēdināšana (atvērti logi, ventilācijas sistēma), starpbrīžos klasēs un koridoros, stundu laikā kā tiek ievērots vēdināšanas režīms gaiteņos, koplietošanas telpās. skatīt jaunumi


Karjeras nedēļa skolā

Rūpēsimies par savu un bērnu drošību!

Elektrodrošība arī jūsu mājās un ģimenē!


Iekopēts 21.11.2019. no apakšsadaļas Saites

Dabaszinības skolā - prioritāte


Ja jūs uzskatāt, ka IZGLĪTĪBA ir pārāk dārga, pamēģiniet, cik maksā zināšanu trūkums.

Dereks Broks 
Harvardas universitātes prezidents

Iekopēts 21.11.2019 no sadaļas Iespējamā misija

Jaunumi

https://twitter.com/EklvKim


Tā kā uzskatu, ka komunikācija trīsstūri skolotājs – skolēns – vecāki ir vitāli svarīga, esmu nolēmis skolas mājas lapā brīvā formā aprakstīt savus vērojumus par mācību procesu, lielajām un mazajām uzvarām klasē, aktuālajām problēmām un mērķiem.

Skolā esmu nostrādājis tikai gadu un šajā laikā esmu sapratis, ka panākumi sākas tikai tad, ja esi godīgs – gan pret sevi, gan skolēniem. Ar šo informāciju es vēlētos patiesumu parādīt arī vecākiem, rādot ko un kā es daru.


Par aizvadīto 2014./2015. mācību gadu

Sākšu ar to, galvenie mērķi uzsākot mācību gadu man bija :

·         prasmes plānot savu laiku,

·         radīt produktu ar pievienoto vērtību,

·         prasme plānot citu cilvēku darba plānu,

·         aprobēt DZM izstrādāto ķīmijas apguves programmu un izprast pētniecisko laboratorijas darbu apguves un veidošanas metodiku.

Turpinājumā – par katru no četriem augstākminētajiem mērķiem sīkāk.

Prasme plānot savu laiku kļuva kliedzoša pirmajās nedēļās, kad sapratu, ka vienā dienā ir jānovada divi laboratorijas darbi, divas unikālās stundas, jāizlabo laboratorijas darba protokoli un formatīvās vērtēšanas darbi lielam skolēnu skaitam un tajā pašā dienā jāpagūst sagatavoties nākamās dienas stundām. Lai izvairītos no šādām situācijām maksimāli cenšos izmantot informācijas tehnoloģijas. Formatīvās vērtēšanas un refleksijas darbus (paši skolēni sauc tos par mazajiem darbiņiem) gada otrajā pusē lielākoties devu izmantojot socrative vai eduspace platformas. Ne visi skolēni informācijas tehnoloģiju (sevišķi personīgo) lietošanai piegāja jēgpilni.

Sapratu, ka jēga ir sevi veltīt radošām un interesantām lietām, lai maksimāli ieinteresētu skolēnus. Gada beigās, kad jutos vairāk pārliecināts par savām laika plānošanas spējām, maksimāli daudz izmantoju gatavos DZM (LU dabaszinātņu un matemātikas metodikas projekta) materiālus, lai savu laiku atvēlētu unikāla satura izstrādei, kas būtu man interesants.

Prasme plānot savu laiku mani noveda pie nākamās prasmes, kurā es jutu vajadzību pēc izaugsmes – spējā būt radošam un radīt mācību materiālus, laboratorijas darbus un demonstrējumus pašam. Tieši skolā es sapratu, ka šādas lietas es līdz šim esmu darījis ļoti minimālā apmērā. Skolā es sapratu, cik grūti tas ir, radīt kaut ko taustāmu un vērtīgu. Tajā pašā laikā varu teikt, ka esmu radījis daudzas lietas, kuras var būt noderīgas, un kuras ir labākas par pašlaik pieejamajām. Šī prasme – radīt, man ir kļuvusi daudz svarīgāka. Domāju, ka tā ir unikāla prasme, kuru noteikti nevar uztrenēt līdz automātiskumam, bet kuru var pazaudēt nedarot. Tikai tagad es apjautu, kas ir iedvesma, kā tā izpaužas.

Prasme plānot citu cilvēku laiku parādījās plānojot stundas. Pēc labi saplānotām stundām, kurās iesaistījās visi skolēni un parādījās taustāms rezultāts, es sapratu lietas, kas ir vajadzīgas, lai kāds kolektīvs vienoti darbotos kāda mērķa virzienā. Protams, ne katra saplānotā stunda strādā uz katru skolēnu un ne viss, kas man plānojot šķiet izdevies un veiksmīgs arī stundās tāds izvēršas. Tieši šie brīži un to analīze man tagad ļauj teikt, ka arvien labāk protu plānot to, ko darīs citi manā vadībā. Tas man ir liels ieguvums, jo manā pakļautībā neviens nekad nebija strādājis.

2014/2015 mācību gada laikā ir atrisināti neskaitāmi ķīmijas uzdevumi, paveikts liels skaits laboratorijas darbu, izveidota vesela kaste ar modeļiem. Skolēni ir ieguvuši atzīstamus rezultātus gan rajona ķīmijas olimpiādē, gan centralizētajā ķīmijas eksāmenā. Es nezinu, cik daudz par klasi un to, kas ir noticis stundās pasaka vidējā atzīme, bet klašu vidējās atzīmes ir augstākas, nekā biju cerējis. Ķīmijas un dabaszinību stundās esmu izjutis gan vissaldāko prieku, gan visrūgtākās skumjas. Pēc šī mācību gada es varu teikt – ne tuvu viss izdevās kā gribēju, bet jūtu, ka šīs neizdošanās mani ir padarījušas tikai stiprāku.

Liels paldies, pirmkārt, skolēniem par šo mācību gadu!

turpmāk vēl....Iekopēts 20.11.2019 no sadaļas Skolas padome


Gintars Hmeļevskis 

 29445022 

Māra Volkova

26478496 [email protected]

Gints Vecziediņš

29473473     [email protected]

Sandra Lejniece

29458443 [email protected]

Uldis Skudra

22000059  [email protected]

Laura Ivanova


Jolanta Čerpinska

28701828 [email protected]

 Biruta Rutka                   

29617456     [email protected]

Aija Krompāne               

29293812      [email protected]

Začeste Liene

skolēnu pašpārvaldes prezidente

Cienījamie vecāki!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Padome vēlas Jūs informēt par skolas Padomes darbu 2016./2017. mācību gadā. Vēlamies pastāstīt par paveikto un padalīties ar mūsu tālākajām iecerēm.

Par paveikto ir grūti izstāstīt dažos vārdos, taču mēģināsim. Aizvadītā gada laikā Padome saņēma virkni vecāku priekšlikumu un jautājumu, kā arī Padomē daudz runājām un lēmām par to, lai mūsu skola kļūtu vēl labāka. Tagad par būtiskāko:

1.       Pēc vecāku vēstules saņemšanas organizējām domnīcu par Vērtēšanas nolikumu. Notika vairākas tikšanās gan domnīcas ietvaros, gan Padomē, kā rezultātā tika izstrādāts Vērtēšanas nolikums jaunā redakcijā. Ir veiktas vairākas saturiskas un redakcionālas izmaiņas, būtiskākās no tām:

-          kārtējo un nobeiguma vērtējumu izlikšanas termiņi e-klasē;

-          ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc semestra sākuma ievieto semestra nobeiguma vērtēšanas darbu grafiku skolas mājas lapā un e-klasē;

-          iepriekšējā mācību stundā informē un ievieto e-klasē informāciju, ja kārtējās vērtēšanas ietvaros, darbi tiks vērtēti 10 ballu sistēmā;

-          sekmīgo atzīmju uzlabošana atkarībā no mācību priekšmetu stundu skaita nedēļā, ja 1-2stundas – 1 darbs semestrī katrā priekšmetā, ja vairāk par 3 stundām – 2 darbi semestrī katrā mācību priekšmetā.

2.       Padomē tika daudz runāts par ēdināšanu skolas ēdnīcā. Par šo jautājumu tika organizēta domnīca. Iepriekšējā mācību gada beigās Padomes pārstāvji un bērnu vecāki vairākkārtīgi apmeklēja skolas ēdnīcu, lai uz vietas izzinātu situāciju. Tika konstatēti vairāki pārkāpumi, kā arī iezīmējās problēmu loks, kas prasa nekavējošu rīcību. Rezultātā skolas vadība Padomei iesniedza Ēdnīcas attīstības plānu, kuru Padome apstiprināja un turpmāk uzraudzīs tā izpildi. Ceram, ka bērni pozitīvās izmaiņas būs pamanījuši, taču nākas atzīt, ka vēl ir daudz darāmā.

3.       Vairākkārtīgi tika pārrunāta situācija par Lielvārdes novada sporta centra kafejnīcu. Padomes izbrīnu radīja situācija, ka netiek ievēroti MK noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. Padome ar šo jautājumu ir vērsusies Lielvārdes novada domē 2017.gada maija mēnesī. Pēc atkārtotas vēstules nosūtīšanas2017.gada augustā, 2017.gada 11.septembrī esam saņēmuši pašvaldības atbildi, kurā ir teikts, ka pašvaldība ir veikusi visas nepieciešamās darbības iepriekš minēto MK noteikumu ievērošanas nodrošināšanai, kā arī ir dots solījums turpmāk šo situāciju uzraudzīt.

4.       Tika organizētas vairākas domnīcas, piemēram: par skolas sporta stundām, par pareizu lasīšanu, ēdināšanu.

5.       Pēc vecāku vēstules saņemšanas aktualizējām jautājumu par B kategorijas šoferu apmācības kursu organizēšanu no 18 gadiem, 11-12.klase. Rezultātā, no šā mācību gada kursi būs pieejami!

6.       Lai veicinātu bērnu ieinteresētību mācību rezultātu uzlabošanā, Padomē tika izskatīts priekšlikums jauna nolikuma izstrādē par izglītojamo apbalvošanu. Skolas vadība solīja līdz šī mācību gada sākumam to izstrādāt un ieviest dzīvē!

7.       Regulāri tika apspriests jautājums par skolas stadionu, aktu zāli un peldbaseinu.

8.       Tika pārrunāti jautājumi par dažādu pasākumu organizēšanu skolā.

 

Sīkāk ar Padomē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem Jūs varat iepazīties, lasot Padomes sēdes protokolus, kurus Jūs varat atrast skolas mājas lapā.

Cienījamie vecāki, gadījumā, ja Jums ir radušies jautājumi, vēlaties izteikt savus priekšlikumus par skolas Padomes darbu un tā uzlabošanu, lūgums rakstīt skolas Padomes locekļiem e-klasē. Skolas Padomes sastāvs ir atrodams skolas mājas lapā! Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu atsaucību!

Mūsu mērķis, lai mūsu skola kļūst labāka!

 Ar cieņu,

Skolas Padome


 Informācija: 

Skatīt vairāk:001-1.jpg

Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas

4. apr. 2017Nav komentāru  
3.aprīlī notika skolas padomes jaunā sastāva pirmā kopsēde un skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas.  Darba kārtība: 
3.aprīlī notika skolas padomes jaunā sastāva pirmā kopsēde un skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas.  Darba kārtība: 

1.     Skolas padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2.     Par skolēnu pašpārvaldes prezidentes  L.Začestes apstiprināšanu skolas padomē.

3.     Par izmaiņām skolas padomes reglamenta  3.punktā “Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība”  3.1.1. apakšpunktā “ Padomes sastāvs, vecāku skaits”.

4.   Par skolas dokumenta “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas       izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība” projekta          saskaņošanu un virzīšanu  apstiprināšanai.

5.      Dažādi jautājumi.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Santa Meirāne ( 6 balsis par, viena pret, atturās nav), par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Uldi Skudru (6 balsis par, pret nav, atturas viena balss). Tika apstiprināta skolas skolēnu padomes prezidentes L.Začestes darbība skolas padomē ( vienbalsīgi (10 balsis par). Veiktas izmaiņas skolas padomes reglamenta sastāvā palielinot vecāku skaitu no 7 uz 9 vietām padomē  (10 balsis par). Atbilstoši skolas padomes vēlēšanu rezultātiem skolas padomē apstiprināja vēl divus vecākus- L.Ivanovu un G.Vecziediņu  (10 balsis par). 

Skolas padome vienbalsīgi (10 balsis par) saskaņoja dokumentu “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība", virzot to apstiprināšanai skolas direktoram.

Tika pārrunātas dažādas aktivitātes , kuras veicamas sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem, aprīļa mēnesī tiks organizēta domnīca 1.-5.klašu vecākiem par tēmu "LASĪTPRASME", kā arī veidots skolas padomes darba plāns.3. apr. 2017, Nav komentāru  
2017.gada 30. martā notika skolas padomes pārvēlēšanas sapulce. Sapulces sākumā skolas direktors A.Kruvesis informēja par skolas aktualitātēm un jautājumiem, kurus nepieciešams diskutēt un pārrunāt klašu kolektīvos. Vecāki tika iepazīstināti ar skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības noteikumu projektu, t.sk. ar redakcionāliem labojumiem un papildinājumiem vērtēšanas sadaļā - Mācību sasniegumu uzlabošana. Skolas padomes priekšsēdētāja S.Meirāne informēja par padomes darbību un rezultātiem, akcentējot aktualitātes un nākotnes skatījumu vecāku sadarbībai savā starpā, ar skolu, pašvaldību.

1.     Skolas padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2.     Par skolēnu pašpārvaldes prezidentes  L.Začestes apstiprināšanu skolas padomē.

3.     Par izmaiņām skolas padomes reglamenta  3.punktā “Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība”  3.1.1. apakšpunktā “ Padomes sastāvs, vecāku skaits”.

4.   Par skolas dokumenta “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas       izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība” projekta          saskaņošanu un virzīšanu  apstiprināšanai.

5.      Dažādi jautājumi.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Santa Meirāne ( 6 balsis par, viena pret, atturās nav), par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Uldi Skudru (6 balsis par, pret nav, atturas viena balss). Tika apstiprināta skolas skolēnu padomes prezidentes L.Začestes darbība skolas padomē ( vienbalsīgi (10 balsis par). Veiktas izmaiņas skolas padomes reglamenta sastāvā palielinot vecāku skaitu no 7 uz 9 vietām padomē  (10 balsis par). Atbilstoši skolas padomes vēlēšanu rezultātiem skolas padomē apstiprināja vēl divus vecākus- L.Ivanovu un G.Vecziediņu  (10 balsis par). 

Skolas padome vienbalsīgi (10 balsis par) saskaņoja dokumentu “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtība", virzot to apstiprināšanai skolas direktoram.

Tika pārrunātas dažādas aktivitātes , kuras veicamas sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem, aprīļa mēnesī tiks organizēta domnīca 1.-5.klašu vecākiem par tēmu "LASĪTPRASME", kā arī veidots skolas padomes darba plāns.

Tika izvirzīti kandidāti darbam skolas padomē. Katram no viņiem īsumā bija jāpastāsta, kādu ieguldījumu kandidāts vēlas sniegt ar savu darbību skolas padomē.  Kopumā tika izvirzītas 12 kandidatūras. Pēc balsošanas rezultātiem tika ievēlēti (pēc saraksta izvirzīšanas kārtībā): S.Meirāne, U.Skudra, I.Sirmais, G.Hmeļevskis, M.Volkova, S.Lejniece, J.Čerpinska. 03.04.2017. notiks jaunā skolas padomes sastāva pirmā sēde, kurā tiks ievēlēts skolas padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Ja skolas padome lems par skolas vecāku skaita palielināšanu skolas padomē no 7 uz 9 padomes locekļiem, tad nākamie kandidāti skolas padomei ir:  L.Ivanova, G.Vecziediņš, A.Lejnieks, I.Stepiņa, A.Matisāne.Izglītības likums

31.pants. Izglītības iestādes padome

(1) Izglītības iestādes padome ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

1) izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās;

2) izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;

3) izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

(2) Izglītības iestādes padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Šis noteikums neattiecas uz vakara (maiņu) vidusskolas padomi. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. Izglītības iestādes padomes vadītāju ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

(3) Izglītības iestādes padome:

1) sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;

2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;

3) sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;

4) sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;

5) ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);

51) lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;

6) risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;

7) veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;

8) informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;

9) ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);

10) veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

(4) Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.

baseins2016.pptx

skolas peldbaseina prezentācija


Skolas padomes sveiciens skolas pedagogiem un darbiniekiemSkolas padomes reglaments un sēdes


EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS

 PADOMES REGLAMENTS

 

Lielvārdē

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

 

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas padome (turpmāk tekstā - Padome) darbojas, pamatojoties uz  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas (turpmāk tekstā - Skolas) Nolikumu.

1.2.  Padome savā darbā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Lielvārdes novada domes saistošos noteikumus, Skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.

2. Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

2.1. Sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, izglītojamo un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2.2.  Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

2.3.  Veicināt Skolas atbalsta fonda darbību.

2.4. Iesniegt priekšlikumus Lielvārdes novada domei, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos.

 

3. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

3.1. Padomes sastāvā ir:

3.1.1. 9 (deviņi) izglītojamo vecāku pārstāvji, kurus uz 2 gadiem ievēl Skolas klašu vecāku pārstāvju sapulcē. Vecāku pārstāvjus izvirza klašu vecāku sapulcēs. Katru klasi pārstāv viens skolēnu vecāks. Viens vecāks var pārstāvēt vairākas klases;

      3.1.2.   2 (divi) pedagogi, kurus izvirza Skolas pedagoģiskais kolektīvs;

3.1.3. izglītojamais  – skolēnu pašpārvaldes prezidents;

3.1.4 Skolas direktors.

3.2. Izglītojamo vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Skolā.

3.3. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks.

3.4. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēl atklātā balsošanā no Padomē ievēlētajiem izglītojamo vecākiem.

 

4. Padomes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības

4.1. Organizēt  Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu.

4.2.  Apstiprināt Padomes sēžu darba kārtību, sasaukt un vadīt Padomes sēdes.

4.3. Izteikt priekšlikumus Skolas attīstības plānam.

4.4. Sniedz pārskatu Skolas izglītojamo vecāku konferencē (kopsapulcē) par Padomes darbu.

4.5. Ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Skolas direktora un dibinātāja (pašvaldības) ar Skolas darbību saistītus dokumentus un informāciju.

4.6. Ir tiesīgs pieprasīt direktoram un dibinātājam (pašvaldībai) sniegt pārskatu vai informāciju par Skolas darbības jautājumiem.

4.7. Savas prombūtnes laikā norīko priekšsēdētāja vietnieku veikt Padomes priekšsēdētāja funkcijas.

 

5. Padomes darba organizācija

 

5.1. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 4 (četras) reizes mācību gadā.

5.2. Padomes sēdi izziņo Padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots padomes loceklis.

5.3. Padomes lēmumus pieņem balsojot.

5.4. Padomes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās un balso vismaz puse no Padomes sastāva.

5.5. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

5.6. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

5.7. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis.

5.8. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.9. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

5.10. Ja kāds no Skolas Padomes locekļiem pārtrauc darbību Padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 (viena) mēneša laikā ieņem nākošais Izglītojamo vecāku un/vai Skolas pedagogu kandidāts ar lielāko balsu skaitu.

5.11. Skolas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanu sēdi vada Skolas direktors.

5.12. Informācija par sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta dalībniekiem pa e-pastu vismaz 2 darba dienas iepriekš.

5.13. Padomes sēdi var organizēt vienlaicīgi ar klašu vecāku sēdi, ja tas nepieciešams dažādu jautājumu koordinēšanai un lēmuma pieņemšanai.

5.14. Skolas padomes loceklis pārstāv skolas padomi un tās vārdā rīkojas, ja viņu ir pilnvarojis padomes priekšsēdētājs.

5.15. Skolas padome darbojas saskaņā ar tās darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar skolas direktoru, izdod pati padome.

 

6. Padomes pienākumi un tiesības

6.1. Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

6.2. Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē.

6.3. Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

6.4. Var sadarboties ar Skolas direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicinot Skolas saimnieciski finansiālās pastāvības nostiprināšanos, sekmējot ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi. Var lemt par šo līdzekļu racionālu izlietojumu un par to atskaitīties vecāku klašu pārstāvjiem.

6.3. Sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.

6.4 Skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas pedagoģiskajās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs.

6.6. Var piedalīties Skolas saimniecisko darbu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu pilnveidošanai.

6.7. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus Izglītības un Zinātnes Ministrijai, Lielvārdes novada domei, tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi likumdošanas noteiktajā kārtībā.

6.11. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus Skolas direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt Skolas direktora rīkojumus un lēmumus.

6.12. Ir tiesīga veikt izmaiņas Padomes reglamentā.

6.13. Ir tiesīga lemt par to, kādus minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību).

6.14. Lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.

6.15. Risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus.

6.16. Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā. Skolas padome savā informācijas apritē var izmantot skolas mājas lapas vietni, e-klasi.

6.17. Ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās Skolas izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību).

6.18. Veic citus Skolas padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

 

  

7. Noslēguma jautājumi

7.  Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Skolas padomes funkcijas.

8. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Skolas padomes sēdē, noformē rakstiski kā papildinājumu vai labojumu. Izmaiņas reglamentā apstiprina Skolas padomes sēdē.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 2016 .gada 11.marta Nr. 16- p  apstiprināto Skolas padomes reglamentu.

10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja       ___________________  S. MeirāneIekopēts 20.11.2019. no sadaļas Sākums


10.-12.klasēs  skolēnu skaits -91 skolēns (16.09.2017)

01.09.2017.


Video: 

21. gadsimta skola - Lielvārde


 • Kvalitatīva dabaszinātņu apguve,
  kvalitatīva un padziļināta svešvalodu  apguve 10.-12.klasē,
  padziļināta matemātikas apguve 12.klasē
   kvalitatīva sociālo zinātņu apguve,
  Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde 10.-11.klasē, 
  nodrošina mūsu absolventu iestāšanos visās Latvijas augstskolās,  dod iespēju skolēniem būt konkurētspējīgiem, radošiem savā karjeras izglītībā un personības izaugsmē.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās programmas apguve nodrošina skolēnam zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitāti, konkurētspēju, pozitīvu motivāciju mūžizglītībā un uzņēmību darba tirgū.

Mūsu prioritātes

 • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību priekšmetu apguvē ir mūsu prioritāte. 
 • Uz radošumu un izziņu vērsts izglītības process. Zināšanas kā vērtība ir mūsu prioritāte.
 • Zinātniski pētnieciskā darba iemaņu apgūšana un sava talanta izpausme skolas un ārpusskolas izglītojošos pasākumos ir mūsu prioritāte.

Atbalsts skolēniem:

 • Mūsu skolas skolēniem ir iespēja aktīvi līdzdarboties dažādos valsts un ārzemju projektos, parādīt savas zināšanas un prasmes citiem, kā arī iegūt labāko pieredzi sadarbībā ar augstskolu pasākumiem un aktivitātēm, līdzdarboties sabiedrības un kultūrvides aktivitātēs, veidot uzņēmīgu un atbildīgu personību. 

 • Par sasniegumiem mācībās pašvaldība piešķir naudas balvas, stipendijas.

 • Sporta centra bāze teicamām fiziskajām aktivitātēm.
 • Daudzpusīgas interešu izglītības programmmas.
 • Dalība VIDES programmas un jaunsardzes aktivitātēs.
 • Dalība starptautiskajās skolēnu apmaiņas programmās.
 • Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem
 • Sadarbība ar UNESCO dabaszinību jomās.
 • iespēja piedalīties dažādos klases projektos (vides izglītība, dabaszinātnes, valodniecība, kultūra, ZZ čempionāti, sporta aktivitātēs;

 • Bezmaksas transports novadā - skolēnu autobuss.
 •  B kategorijas šoferu apmācības kursa programma ( no 18 gadiem 11. vai 12. klasē)

 • nodarboties satiksmes noteikumu pulciņā, kārtot riteņbraukšanas tiesības

 • Skolas sasniegumus un vidusskolas mācību priekšmetu reitingu rādītājus var apskatīt sadaļā Skolas sasniegumi. 


Lielvārdes novada svētku gājienā


XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI


skatīt vairāk:

https://www.facebook.com/lielvardesnovadssvetkos?fref=nf


9. maijs – Eiropas diena mūsu skolā!

Trešdien 9. maijā Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā (ES) atzīmē Eiropas dienu.

Arī mūsu skolā notiks daudz un dažādi pasākumi. Tos organizē 11.b klases kolektīvs (kl. audz. Indra Narutaviča), un galvenais režisors ir Toms Pļevoks – skolas pašpārvaldes prezidents.

Sākumskolas skolēni iesaistīsies Eiropas tautu tērpu darināšanā un rīkos izstādi.

Katra klase sociālo zinību stundā dalīsies grupās un sacentīsies savās zināšanās par Eiropas Savienību – spēles, krustvārdu mīklas, lomu spēles… 9.-12. klašu skolēni kārtos Eiropas eksāmenu, pārējie to veiks dienas gaitā līdz plkst. 21.00 jebkurā sev ērtā laikā.

Pie skolas šajā dienā plīvos jauniešu uzvilktais ES zilais karogs ar dzeltenajām zvaigznēm, un, ļoti iespējams, daudziem apģērbā būs akcenti šajās spilgtajās krāsās


3. maijā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Baltā galdauta svētki

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
            / Jānis Jaunsudrabiņš/

Ceturtdien, 3. maijā, mūsu skolā notiek Baltā galdauta svētki. 1990. gada 4. maijā Latvijas Augstākā Padome (parlaments) pieņēma «Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu», kas bija aizsākums Latvijas valsts neatkarības pilnīgai atjaunošanai.

Godinot cilvēkus, kas izveidoja mūsu Latvijas valsti, nosargāja to Brīvības cīņās un atjaunoja valstisko neatkarību 1990. gadā, sūtīsim labas domas Latvijai Simtgadē un būsim pateicīgi par to, kas mums ir. Būsim vienoti Latvijai!


40. Valsts Bioloģijas olimpiādē Zandai Jefremovai sudraba medaļa

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9.a klases skolniece Zanda Jefremova uzvarēja Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē un tika uzaicināta uz Valsts olimpiādi.   Š. g. 24.-26.janvārī  Zanda piedalījās 40. Valsts Bioloģijas olimpiādē, kas no

tika Rīgā LU Dabaszinātņu centrā “Torņkalns”. Pasākumā startēja talantīgākie skolēni no visas Latvijas, 9.klašu grupā – 40 konkurenti.

Testa, teorētisko uzdevumu un laboratorijas darbu kopvērtējumā ieguva otru lielāko punktu skaitu un Sudraba medaļu. Apsveicam Zandu un vēlam panākumus arī turpmāk!

 

Par bērnu uzņemšanu 1.klasē 2018./2019. mācību gadam

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2018./2019. mācību gadam noteikta no 2018. gada 15. janvāra.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

 • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa skolas lietvedībā);
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju.

 Līdz 2018. gada 30. augustam skolas lietvedībā jāiesniedz:

 • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
 • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
 • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai).

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

Informācija pa tālruni 65071840

E-pasts: [email protected]

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

skatīt vairāk.... Jaunumi

          Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Veselību veicinošas skolas statuss

15. decembrī skolas projekta koordinatore Indra Narutaviča piedalījās Veselību veicinošo skolu seminārā, kurā Edgara Kauliņa lielvārdes vidusskola saņēma apliecinājumu par Veselību veicinošas skolas statusu. Skola projektā darbību uzsāka 2017.gada janvārī un ir izpildījusi uzstādītos nosacījumus un veikusi visu uzdevumu izpildi.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 2017. gadā

Jauno mācību gadu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2017. gada 1. septembrī uzsāka 531 skolēns, no kuriem 51 bija pirmklasnieki. Ir prieks, ka skolēnu skaits skolā pieaug. Gandarījums un prieks arī par 4 jaunajām pedagoģēm – mūsu skolas absolventēm: Beati Eisāni (latviešu valoda un literatūra), Elīzu Streili (angļu valoda), Lāsmu Medni (dabaszinības) un Mārīti Zaļkalniņu (Radošā darbnīca interešu izglītībā).

Iepriekšējā mācību gadā ir paveikti lieli darbi: mācību gada noslēgumā – maijā - 107 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm 2016./2017. mācību gadā; 78 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par veiksmīgu dalību un godalgotām vietām starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

Īpaši jāizceļ 12. klases skolnieka Pētera Ceimera iegūtā 3. vieta mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 18. olimpiādē; 11. klases skolnieku Reičelas Livitčukas, Agnijas Putniņas, Signes Dātavas un Roberta Emīla Lindemaņa iegūtos dažādu pakāpju diplomus Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē (Roberts Emīls veiksmīgi piedalījās arī skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē); 12. klases skolnieču Annijas Bules, Keitas Rožānes un 11.klases skolnieces Lienes Začestes iegūtais I pakāpes diploms un vairākas speciālbalvas  Latvijas Kultūras kanona konkursā 2016. – 2017. „Kultūras Kanona vērtības Latvijas simtgadei”. Konkursa ietvaros meiteņu izveidotā galda spēle ar panākumiem startēja jauniešu biznesa ideju programmā „Izrāviens” Ogrē, Kouvolā (Somijā) un finālā – Rīgas Ekonomikas augstskolā. Pēc Valsts kancelejas uzaicinājuma Annija, Keita un Liene savu spēli izspēlēja ar interesentiem 4. maijā Brīvības bulvāra svētkos.

12. klases skolnieces Keita Rožāne un Linda Narutaviča ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalījās LU Sociālo zinātņu fakultātes skolēnu ZPD konkursā, kur abas ieguva 1. vietu un papildus 1000 punktus iestājai LU, nodrošinot sev budžeta vietu izvēlētajā programmā.

Skolas labākie sportisti  - Agnija Apine, Džūlija Pivare, Sandra Gerasimova, Agrita Agnese Medne,  Elizabete Jonikāne, Santa Renāte Sidorova, Jānis Čamanis, Ričards Ceplišs, Niks Blumfelds, Mariss Giņko) ar panākumiem aizstāvēja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas godu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē.

Skolas kultūras dzīvē ļoti skaists piedzīvojums bija 12. klases uzvedums „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, ko divpadsmitie atraktīvi parādīja tradicionālajā Gredzenu vakarā.

Mācību gads tuvojas vidum, bet daudz ir paveikts arī 2017./2018. mācību gada 1. semestrī – skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu; statusu un apliecinājumu „Veselību veicinoša izglītības iestāde” ESF projektā „Vesela Latvija”, uzsākusi dalību projektos „Esi līderis!”, ESF „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 9. – 12. klašu skolēni aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā organizētajā programmā „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”.

Skolas daiļrunātāji Aleksis Jozuus (3.a klase)  un Agnija Putniņa (12. klase) jau otro gadu pēc kārtas apliecinājuši savu talantu un iegūstot Lielā un Dižā stāstnieka titulu  valsts mērogā.

24. novembrī tradicionāli devīto klašu skolēni parādīja vecākiem un skolotājiem pašu iestudēto uzvedumu „9.a un 9.b Faktors”.


Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām. Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, fotogrāfs, tūrisma gids, interjera dizainers, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits. 

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Vairāku speciālistu klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants
Inguna Kaniņa


vairāk..

vairāk ....lielvarde.lv

skolas jaunumos


5. - 8. klašu pašpārvaldes PREZENTĀCIJA:

Prez_5-8_pasparvalde.pptx

Jaunumos


Iekopēts 20.11.2019. no ZPD sadaļas

Zinātniski pētnieciskie darbi

Pirmajā rindā no kreisās: D. Brante, V. Skrīvele, G. Fišere, I. Narutaviča, E. Kazulis, A. Jozuus. Foto A. Lukašunas.

 • Skolotāji un skolēni Siguldas Valsts ģimnāzijā

Vides projekti un aktivitātes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnu panākumi zinātniski pētnieciskajā darbā

10. un 11. martā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu Pierīgas reģiona konkurss. Tas bija 2. posms šī mācību gada skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanā. 1. posms notika skolās, pēc kura labākie darbi tika izvirzīti pārstāvēt skolu Pierīgas reģionā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu šogad pārstāvēja pieci 11. klases skolēni – Gerda Fišere (bioloģija, sk. Daiga Brante), Annija Jozuus( bioloģija, sk. Daiga Brante), Māris Lilavs (ķīmija, sk. Velta Gobiņa), Vita Skrīvele (kulturoloģija, sk. Sarmīte Lazdiņa), Emīls Kazulis (veselības zinātne, sk. Indra Narutaviča).

Izvirzīti dalībai Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē valstī tika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11. klases skolēni Māris Lilavs un Vita Skrīvele.
No kreisās: M. Lilavs, V. Gobiņa. Foto A. Mendiks.

 • Mūsu konkurenti bija skolēni no 13 vidusskolām. To vidū tādas mācību iestādes kā Siguldas Valsts ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres 1. vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Saulkrastu vidusskola, Salaspils 1. vidusskola, Ķekavas vidusskola.
iekopēts 17.11.2019. No Skolas dokumenti

Ekskursiju organizēšana skatīt ekskursiju_organizesanas.docIekopēts 25.10.2019. no Kontakti

rsAivars Peisenieks65054395, [email protected] 

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās 8:10 - 8:50
Otrdienās 17:20 - 18:20
Sekretāre Dace Škarste65071840, [email protected]
Direktora vietniece mācību darbāSarmīte Lazdiņa 
65071842, [email protected] 

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8:10 - 9:00
Trešdienās 16:00 - 17:00
Direktora vietniece mācību darbāAina Lukašunas 

Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 16:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:10 - 9:00 
Direktora vietniece informātikas darbāDace Olehno 
65071842, [email protected] 
Ārpussklases darba organizatore un 
direktora vietniece audzināšanas darbā 
Aija Krompāne
29293812, [email protected] 
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 
Aigars Mendiks 
65053130; 26423025; [email protected] 
Skolotāju istaba 65071843
Medmāsa 65054311 
Ēdnīca 65053660Iekopēts 30.09.2019 no Lielās pašpārvaldes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezentācija (pdf)

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezentācija (wmv)

https://twitter.com/EklvPasparvalde


Iekopēts 30.09.2019 no Mazās pašpārvaldes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu Mazās pašpārvaldes prezentācija (pdf)

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu Mazās pašpārvaldes prezentācija (wmv)Tikšanās aprīlī:

Skolas pašpārvaldes skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja "apaļā galda" diskusiju par skolas dzīves aktualitātēm un skatījumu nākotnē

Pašpārvaldes ziņas


Pasākums "Nakts skolā"
Skolas pašpārvalde aktīvi piedalās Lielvārdes novada jauniešu pasākumos.

APMĀCĪBĀ Pašpārvaldes pasākumi

Aicina mācīties vidusskolā

Skolas pašpārvaldes skolēni, skolas direktors Aigars Kruvesis un ārpusklases un audzināšanas darba vadītāja Aija Krompāne apmeklēja Lēdmanes un Lielvārdes pamatskolas, aicinot turpināt mācības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10. klasē.
Pasākumos tika rādītas prezentācijas un filmas par skolas dzīvi, par tās vidusskolas skatījumu un prioritātēm, kā arī jaunieši kopā ar skolotājiem veica sarunu ar 9.klašu audzēkņiem. 
Sarunas par vidusskolas mācību un ārpustundu aktivitātēm pagāja interesantā diskusijā, ļaujot arī pašiem devītajiem izmēģināt kādas no aktivitātes veidiem. 
Iekopēts 30.09.2019 no Aicinām darbā

Aicinām darbā autovadītāju uz nepilnu slodzi.

Pamatuzdevums autovadītājam - katru skolas dienu plkst 15:10 ar skolas mikroautobusu aizvest uz Lēdmani Edgara Kauliņa vidusskolas skolēnus, kuri dzīvo Lēdmanē.

Darba slodze: 0.2 likmes.

Darba samaksa par šo slodzi: 123 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Darba uzsākšana jau 1.oktobrī!

Aicinām pieteikties, ierodoties personīgi, vai sūtot pieteikumu e-pastā [email protected]

Skolas adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde.

Telefons: 65071840Iekopēts 17.09.2019 no sadaļas par Interešu izglītību


1. - 4. klašu koris (vad. Ž.Vilkāja)

3 . - 4. klašu ansamblis (vad. Ž.Vilkāja)
Teātra grupa „Bumbulis”1. - 12. kl. ( vad. A. Krompāne)
Sporta pulciņš 8.  - 12. kl. volejbols (vad. I. Puķīte)
Vispārattīstošā un koriģējošā vingrošana 4. kl.(vad. I. Puķīte)
Vieglatlētika 10. - 12. kl. (vad. I.Puķīte)
Vispārattīstošā un koriģējošā vingrošana 1. kl (D. Korpe -Jefremova)
Satiksmes noteikumi 4. - 5. kl. (vad.)
Skolas vide un apkārtne 4. - 9. kl. (vad. V. Gobiņa)
Dambrete 1. - 12. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
Āra dzīves pulciņš 2. - 12. kl. ( vad. M. Ruģēns)
Asini prātu 1. - 2. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
Boksa pulciņš 3. - 12. kl. (vad. V. Šeļepjonoks)
Ceļu satiksmes noteikumi 10. - 12. kl. ( vad. Dz. Mikolone)
Vizuālā un lietišķā māksla - kokapstrāde 5. - 12. kl. ( vad. J.Mūrnieks)
Eiropas valodu klubiņš 1. - 4. kl. ( vad. A.Krompāne)
Jostu darināšana 1. - 4., 5. - 9.kl.(vad. E.Kuzmane)
Autoapmāciba 10. - 12.kl. (vad. Dz. Mikolāne)
Sporto visa klase 3.a (vad. I. Puķīte)
Sporto visa klase 2.ab, 3.c (D. Korpe -Jefremova)

skolas teātra sporta aktivitātes

jaunsargu pulciņš skolāIekopēts 15.09.2019. no sadaļas Par skolu/Atbalsta personāls

Logopēda nozīme skolā.

Daudzi jautā vai jautās, kas ir logopēdija? Logopēdija ir medicīniski pedagoģiska zinātne par runas un valodas traucējumiem, to izcelsmi, cēloņiem, veidiem un korekciju. Logopēds ir speciālists, kas veic koriģējoši izglītojošo darbu, novēršot runas un valodas traucējumus pirmsskolā un rakstu valodas traucējumus skolās (rakstīšanas, lasīšanas traucējumi). Logopēdi veic korekciju šādiem traucējumu veidiem: skaņu izrunas traucējumi, valodas traucējumi, neiroloģiski traucējumi (stostīšanās; inervācijas traucējumi sejas, žokļa un kakla rajonā), rakstīšanas un lasīšanas traucējumi, kā arī veic rehabilitācijas pasākumus pacientiem pēc insulta. Ja Jūsu bērna valodas attīstība vai skaņu izruna neatbilst nosacītai vecuma normai, bērna izteikšanās spējas ir ierobežotas, vai apkārtējiem ir grūti saprast jūsu bērna runu, ir ieteicams vērsties pie speciālista – logopēda vai audiologopēda. Zinātniskajā literatūrā ir pierādīts, ka bērni, kuriem jau pirmsskolā ir runas vai valodas traucējumi, nonākot skolā saskaras ar lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem. Tāpēc būtu svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt koriģējošo darbu ar bērnu.  Pretējā gadījumā ir iespējama situācija, ka Jūs  redzat, ka bērns mācās, taču rezultāts izpaliek un bērnam rodas nepatika mācīties, grūti iemācīties uzdoto un parādās kļūdainas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pazīmes. Ja bērnam ir valodas vai rakstu valodas (rakstīšanas, lasīšanas) nepietiekama attīstība, tad nepieciešama logopēda konsultācija. Skolā skolēnu pārbaudi veic septembrī un oktobrī. Pēc bērna runas pārbaudes logopēds vecākiem, pedagogiem paskaidro un nosaka turpmāko logopēdisko korekcijas gaitu, un bērni tiek iekļauti logopēdiskajās grupās. Valodas, runas attīstības traucējumu novēršanā un korekcijā svarīgs ir arī bērna vispārējais veselības stāvoklis un labvēlīga un optimistiska mājas vide un ģimenes atbalsts mājās. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā logopēde šajā mācību gadā  ir katru otrdienu un ceturtdienu no 8:30 līdz 16:00. Tādēļ, vecāki, nebaidieties un jautājiet interesējošos jautājumus skolas logopēdam.


Iekopēts 11.09.2019 no sadaļas Aktualitātes


FAKULTATĪVO NODARBĪBU GRAFIKS

PAGARINĀTĀS GRUPAS LAIKI

PULCIŅU DARBA LAIKI

ZPD KONSULTĀCIJU LAIKI
Iekopēts 21.08.2019. no sadaļas Projekti

Skolas aktu zāles un peldbaseina projektēšana noslēgusies. BŪVNIECĪBAS IECERES 

EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS AKTU ZĀLES UN PELDBASEINA PIEBŪVE (jaunbūve)

Gaismas ielā 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Lielvārdes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, ierosinātāja pārstāvis – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aigars Kruvesis, T.:29293609, [email protected] 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA „BaltexGroup”, reģ.Nr.40103274353, Dīķa iela 44, Rīga, atbildīgā persona ‑ Ineta Buka, tālr.29455679, [email protected] 

BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS:

11.05.2015. plkst.17:00 Lielvārdes novada pašvaldības sēžu zālē Raiņa ielā 11A, Lielvārdē (3.stāvs). 

Informatīvie materiāli pieejami apskatei Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 3.stāva foajē, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā Gaismas ielā 17, Lielvārdē un www.lielvarde.lv


 

Edgara Kauliņa LIelvārdes vidusskola projektā Samsung Skola Nākotnei


Veiksmīgi realizēts projekts par ERAF fondu piesaisti skolas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādei, par dabaszinību materiālās bāzes nodrošināšanu.

Jaunāko tehnoloģiju nodrošināšanu  skola veikusi sadarbībā ar pašvaldības mērķfinansējumu informātikas kabinetu datortehnikas papildināšanu, kā arī saņemti dāvinājumi no bankām.

Skola katru gadu piedalās izglītojamo apmaiņas programmas realizēšanas projektos – AFS ietvaros ir mācījušies izglītojamie no Beļģijas,Vācijas, Vjetnamas, Austrālijas, Itālijas, Taizemes

Skolas izglītojamie ir bijuši Argentīnas, Beļģijas un ASV izglītības sistēmas apmācībā.Iekopēts 20.08.2019. no sadaļas par skolas vēsturi

Tradīcijas

 • Zinību diena - 1. septembris - sākas ar svinīgo līniju, kurā skolēnus un viņu vecākus ar jauno mācību gada sākumu apsveic skolas direktors, viesi. Divpadsmito klašu skolēni ar interesantu priekšnesumu sveic pirmo klašu skolēnus. Pēc tam skolēni dodas uz pirmo stundu, bet vecāki tiek aicināti uz sarunu ar direktoru skolas zālē.
 •  Tūrisma diena - pirmajā septembra nedēļā piektdienā skolēni dodas ekskursijās, pārgājienos, apskatot skaistākās Latvijas vietas.
 •  Skolotāju diena - skolotāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz dažādām Latvijas vietām.
 • 10. klašu iesvētības – šo pasākumu gatavo 11. klašu skolēni. Katru reizi tiek izdomāta jauna iesvētību tēma un jauni uzdevumi desmitajiem.
 •  Mārtiņdienas tirgus 1.-4. klasei.
 •  Pilsonības nedēļa, veltīta Latvijas proklamēšanas dienai. Šajā nedēļā tiek organizēti konkursi, ekskursijas, svinīgs koncerts.
 •  Ziemassvētku stipendiju kandidāti tiek izvirzīti no katras 7.-12. klases. “Advente ir laiks, kurā mūsos grib pieaugt gaisma un skaidrība”, tāpēc stipendijas piešķiršanas kritēriji: kāda ir tava attieksme pret tuvākajiem, kāds ir tavs gribasspēks, kā tu spēj pārvarēt savas negatīvās iezīmes, kāda ir tava motivācija mācīties? Žūrijas komisija izvērtē klašu pieteikumus un Ziemassvētkos veltītajā pasākumā. stipendija tiek izsniegta, arī katrs kandidāts saņem dāvanā grāmatas un vislabākos novēlējumus.
 •  Valentīndiena - atpūtas pasākums , kurš veltīts mīlestībai, priekam.
 •  Gredzenvakars, kurā divpadsmitie saņem skolas piemiņas zīmi – skolas gredzenu, un ielūdz savus vecākus, skolotājus un draugus uz klases iestudēto priekšnesumu- parasti tās ir teātra izrādes, gan pašu sacerētas, gan dažādu autoru lugas.
 •  Kursa darbu aizstāvēšana- jau septembrī vidusskolnieki izvēlas savu kursa darba tēmu, un aprīlī vai maijā notiek kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.  
 •  Mātes Dienā ir koncerts, kurā skolēni ar dažādiem priekšnesumiem sveic savus vecākus.
 •  Pēdējais zvans - pasākums, ko organizē 8. un 11. klašu skolēni, sveicot devītos un divpadsmitos ar mācību gada noslēgumu, novēlot tiem sekmes eksāmenos. Šajā dienā devītie un divpadsmito pateicas saviem skolotājiem un skolai.
 •  Izlaidums 9. klasēm, kurā tiek izsniegti atestāti par pamatskolas beigšanu.
 •  Izlaidums 12. klasei, kurā tiek izsniegti sertifikāti un atestāti par vidējās izglītības iegūšanu.
Pārnests 01.2019 no lapas 'Sākums" 

Jaunumi

Pateicības diena skolā


Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference

skatīt vairāk

Izglītības ziņas  * Lielvārdes novads


Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

Lielvārdes novada Sporta centrs sadarbībā ar skolu.

http://sportslielvarde.lv/


Skolas komanda projektā "Samsung Skola nākotnei" finālā veiksmīgi prezentēja skolas pilotprojektu "Mēs Lielvārdē varam labāk".

 vēlams apskatīt visu video....

Aktuāli

Skola piedalās Grindex fonda zinātnes un izglītības atbalsta projektā "Es augu vesels"

Ikgadējā skolu veselības projektā ar Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstu piedalījās 43 skolas, projekta ietvaros 1998 skolēni ir darbojušies un uzzinājuši vairāk par dažādām ar veselību saistītajām tēmām. Šogad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola nolēmusi aktīvi turpināt un ieviest skolēnu izglītošanā 2. un 3. moduli. Skola 8. oktobrī piedalījās projekta konferencē. Projektā piedalās: skolotāja Indra Narutaviča, skolotāja Jolanta Roga, skolas direktors Aigars Kruvesis.

.

 

9. maijs – Eiropas diena mūsu skolā!

Trešdien 9. maijā Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā (ES) atzīmē Eiropas dienu.

Arī mūsu skolā notiks daudz un dažādi pasākumi. Tos organizē 11.b klases kolektīvs (kl. audz. Indra Narutaviča), un galvenais režisors ir Toms Pļevoks – skolas pašpārvaldes prezidents.

Sākumskolas skolēni iesaistīsies Eiropas tautu tērpu darināšanā un rīkos izstādi.

Katra klase sociālo zinību stundā dalīsies grupās un sacentīsies savās zināšanās par Eiropas Savienību – spēles, krustvārdu mīklas, lomu spēles… 9.-12. klašu skolēni kārtos Eiropas eksāmenu, pārējie to veiks dienas gaitā līdz plkst. 21.00 jebkurā sev ērtā laikā.

Pie skolas šajā dienā plīvos jauniešu uzvilktais ES zilais karogs ar dzeltenajām zvaigznēm, un, ļoti iespējams, daudziem apģērbā būs akcenti šajās spilgtajās krāsās


3. maijā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Baltā galdauta svētki

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
            / Jānis Jaunsudrabiņš/

Ceturtdien, 3. maijā, mūsu skolā notiek Baltā galdauta svētki. 1990. gada 4. maijā Latvijas Augstākā Padome (parlaments) pieņēma «Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu», kas bija aizsākums Latvijas valsts neatkarības pilnīgai atjaunošanai.

Godinot cilvēkus, kas izveidoja mūsu Latvijas valsti, nosargāja to Brīvības cīņās un atjaunoja valstisko neatkarību 1990. gadā, sūtīsim labas domas Latvijai Simtgadē un būsim pateicīgi par to, kas mums ir. Būsim vienoti Latvijai!


40. Valsts Bioloģijas olimpiādē Zandai Jefremovai sudraba medaļa

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9.a klases skolniece Zanda Jefremova uzvarēja Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē un tika uzaicināta uz Valsts olimpiādi.   Š. g. 24.-26.janvārī  Zanda piedalījās 40. Valsts Bioloģijas olimpiādē, kas no

tika Rīgā LU Dabaszinātņu centrā “Torņkalns”. Pasākumā startēja talantīgākie skolēni no visas Latvijas, 9.klašu grupā – 40 konkurenti.

Testa, teorētisko uzdevumu un laboratorijas darbu kopvērtējumā ieguva otru lielāko punktu skaitu un Sudraba medaļu. Apsveicam Zandu un vēlam panākumus arī turpmāk!

 

Par bērnu uzņemšanu 1.klasē 2018./2019. mācību gadam

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2018./2019. mācību gadam noteikta no 2018. gada 15. janvāra.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

 • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa skolas lietvedībā);
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju.

 Līdz 2018. gada 30. augustam skolas lietvedībā jāiesniedz:

 • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
 • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
 • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai).

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

Informācija pa tālruni 65071840

E-pasts: [email protected]


Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

skatīt vairāk.... Jaunumi

          Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Veselību veicinošas skolas statuss

15. decembrī skolas projekta koordinatore Indra Narutaviča piedalījās Veselību veicinošo skolu seminārā, kurā Edgara Kauliņa lielvārdes vidusskola saņēma apliecinājumu par Veselību veicinošas skolas statusu. Skola projektā darbību uzsāka 2017.gada janvārī un ir izpildījusi uzstādītos nosacījumus un veikusi visu uzdevumu izpildi.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 2017. gadā

            Jauno mācību gadu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2017. gada 1. septembrī uzsāka 531 skolēns, no kuriem 51 bija pirmklasnieki. Ir prieks, ka skolēnu skaits skolā pieaug. Gandarījums un prieks arī par 4 jaunajām pedagoģēm – mūsu skolas absolventēm: Beati Eisāni (latviešu valoda un literatūra), Elīzu Streili (angļu valoda), Lāsmu Medni (dabaszinības) un Mārīti Zaļkalniņu (Radošā darbnīca interešu izglītībā).

            Iepriekšējā mācību gadā ir paveikti lieli darbi: mācību gada noslēgumā – maijā - 107 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm 2016./2017. mācību gadā; 78 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par veiksmīgu dalību un godalgotām vietām starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

            Īpaši jāizceļ 12. klases skolnieka Pētera Ceimera iegūtā 3. vieta mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 18. olimpiādē; 11. klases skolnieku Reičelas Livitčukas, Agnijas Putniņas, Signes Dātavas un Roberta Emīla Lindemaņa iegūtos dažādu pakāpju diplomus Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē (Roberts Emīls veiksmīgi piedalījās arī skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē); 12. klases skolnieču Annijas Bules, Keitas Rožānes un 11.klases skolnieces Lienes Začestes iegūtais I pakāpes diploms un vairākas speciālbalvas  Latvijas Kultūras kanona konkursā 2016. – 2017. „Kultūras Kanona vērtības Latvijas simtgadei”. Konkursa ietvaros meiteņu izveidotā galda spēle ar panākumiem startēja jauniešu biznesa ideju programmā „Izrāviens” Ogrē, Kouvolā (Somijā) un finālā – Rīgas Ekonomikas augstskolā. Pēc Valsts kancelejas uzaicinājuma Annija, Keita un Liene savu spēli izspēlēja ar interesentiem 4. maijā Brīvības bulvāra svētkos.

            12. klases skolnieces Keita Rožāne un Linda Narutaviča ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalījās LU Sociālo zinātņu fakultātes skolēnu ZPD konkursā, kur abas ieguva 1. vietu un papildus 1000 punktus iestājai LU, nodrošinot sev budžeta vietu izvēlētajā programmā.

            Skolas labākie sportisti  - Agnija Apine, Džūlija Pivare, Sandra Gerasimova, Agrita Agnese Medne,  Elizabete Jonikāne, Santa Renāte Sidorova, Jānis Čamanis, Ričards Ceplišs, Niks Blumfelds, Mariss Giņko) ar panākumiem aizstāvēja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas godu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē.

            Skolas kultūras dzīvē ļoti skaists piedzīvojums bija 12. klases uzvedums „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, ko divpadsmitie atraktīvi parādīja tradicionālajā Gredzenu vakarā.

            Mācību gads tuvojas vidum, bet daudz ir paveikts arī 2017./2018. mācību gada 1. semestrī – skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu; statusu un apliecinājumu „Veselību veicinoša izglītības iestāde” ESF projektā „Vesela Latvija”, uzsākusi dalību projektos „Esi līderis!”, ESF „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 9. – 12. klašu skolēni aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā organizētajā programmā „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”.

            Skolas daiļrunātāji Aleksis Jozuus (3.a klase)  un Agnija Putniņa (12. klase) jau otro gadu pēc kārtas apliecinājuši savu talantu un iegūstot Lielā un Dižā stāstnieka titulu  valsts mērogā.

            24. novembrī tradicionāli devīto klašu skolēni parādīja vecākiem un skolotājiem pašu iestudēto uzvedumu „9.a un 9.b Faktors”.


Apsveicam un lepojamies ar

3.klases skolnieku Aleksi Jozuu – iegūts

II pakāpes diploms un Lielā stāstnieka tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”;

12. klases skolnieci Agniju Putniņu -  iegūts

I pakāpes diploms un Dižās stāstnieces tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”.

Paldies skolotājām Ilgai Vetšteinai un Laimai Prekelei!

11.b skolnieci Lauru Lazdiņu – iegūta 3.vieta

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu angļu valodas olimpiādē.

Paldies skolotājai Sandrai Trencei!

 8.klases skolnieku Matīsu Līdumu – iegūta Atzinība Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 7. – 8. klašu skolēnu konkursā „Iepazīsim Latvijas pilsētas: Zemgales pilsētas, to krāšņums un daudzveidība”.

Paldies skolotājai Indrai Narutavičai!

APSVEICAM UN LEPOJAMIES

ar 9.b klases komandu “Lielvārdes sargi” (Didzis Nemme, Paula Nemme, Dženeta Tarta, Katrīne Silanagle, Undīne Bruģe, Madara Teivāne, Klāvs Kaspars, Niks Gustavs Ozoliņš, Eduards Grizāns, Jēkabs Sirsniņš, klases audzinātāja – Biruta Rutka) ar izcīnīto 1. vietu un ceļojošo kausu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;

 ar 9.a klases komandu “Latvijas dzintars” (Marta Voloha, Elīza Ļaksa, Glorija Sidorova, Agnese Alda Avdeviča, Linda Simoneta Grudule, Zanda Jefremova, Melānija Mikožāne, Agnese Neretniece, Roberts Ruskuls, Niks Kazenko, Jānis Ceimers; klases audzinātāja Jolanta Zarāne) ar izcīnīto 2. vietu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;


 ar Asnati Vadzišu 9.a klase, Katrīnu Skudru 11.a klase, Adeli Preimani 11.klase un Lieni Začesti 11.a klase (skolotāja Sarmīte Lazdiņa) ar veiksmīgo dalību Latvijas kultūras kanona konkursā “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” Vidzemes reģionā;

 ar Aleksi Jozuu 3.a klase (skolotāja Ilga Vetšteina), Agniju Putniņu 12. klase (skolotāja Laima Prekele) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu (izvirzīti dalībai Latvijas konkursā) un Alisi Luīzi Zīliņu (skolotāja Laima Prekele), Andreju Ceimeru 2.c klase (skolotāja Ingrīda Mūrniece) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu Piedaugavas novada stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”. Skolēnu regulāro pārvadājumu maršruta papildinājuma grafiks:

  Skolēnu autobusa marsruta_papildinajums__1_.docx

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām. Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, fotogrāfs, tūrisma gids, interjera dizainers, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits.

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Vairāku speciālistu klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

vairāk..

vairāk ....lielvarde.lv

skolas jaunumos


5. - 8. klašu pašpārvaldes PREZENTĀCIJA:

Prez_5-8_pasparvalde.pptx

Jaunumos


APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda izcīnījusi pirmo vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā vidusskolēniem "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Vidzemes reģionā.

skatīt vairāk jaunumi
Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g.No sadaļas "Saites"  Par bērnu drošību


  No sadaļas "Kontakti"

  • skolas direktors  Aivars PEISENIEKS
  • Lietvedība: SEKRETĀRE  Dace ŠKARSTE   Tālr.65071840

  • DIREKTORA VIETNIEKI:
   Tālr.: 65071842  
   direktora vietniece mācību darbā Aina LUKAŠUNAS, direktora vietniece mācību darbā Sarmīte LAZDIŅA, direktora vietniece informātikas darbā Dace OLEHNO

   Tālr.: 29293812  Aija KROMPĀNE - ārpussklases darba organizatore un direktora vietniece audzināšanas darbā

  • SKOLOTĀJU ISTABA
   Tālr.:65071843

   MEDMĀSA
   Tālr.:65054311

   DIREKTORA VIETNIEKS SAIMNIECISKAJĀ DARBĀ: Aigars MENDIKS
   Tālr.:65053130,  26423025

   ĒDNĪCA
   Tālr.:65053660