Ja vēlaties pievienoties skolas pedagogu vai tehnisko darbinieku saimei, sazinieties ar mums!

Aicinām darbā:

 • Sākumskolas skolotāju
  Pilna slodze.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
  No 1075 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi.
 • Latviešu valodas skolotāju (pamatskola)
  Pilna slodze.
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
  No 1075 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi.
 • Kristīgās mācības skolotāju (sākumskola)
  3 kontaktstundas
  Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”
  No 1075 EUR
  (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi.


 • Medicīnas māsu
  Pilna slodze.
  Atalgojums 827 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Skolas adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde.

Telefons: 65071840.

Pieteikumus un CV lūdzam sūtīt e-pastā [email protected]

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite

Pārzinis: Ogres novada pašvaldība. Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, reģistrācijas Nr. 90000024455, tālr. 65071160, epasts: [email protected]

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: [email protected] un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: [email protected]

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.