Skolas dokumenti
Skolas nolikums • Skolas iekšējās kārtības noteikumi • Vērtēšanas sistēma • ZPD reglaments • dokumenti

Dokumenti

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas nolikums

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Bērnu un skolēnu pienākumi

Skolas padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pielikumi:

1. pielikums. Valodu metodiskā komisija. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni.

2.pielikums. Sociālo zinātņu metodiskā komisija. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni.

3. pielikums. Dabaszinību un matemātikas metodiskā komisija. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni.

4. pielikums. Radošo mācību priekšmetu metodiskā komisija. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni.

5. pielikums. Sporta metodiskā komisija. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni.

6. pielikums. Sākumskolas metodiskā komisija. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni.

7. pielikums. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana speciālās izglītības programmās.
 

Reglaments par vidusskolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem

Stipendiju nolikums

Lielvārdes novada izglītības attīstības programma 2015. - 2020.gadam

avots: http://www.lielvarde.lv/

tajā ietverta skolas domnīcas materiāli un SVID ANALĪZE. 66.-76,lpp.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāvs

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Skolas izglītības programmu licenses

Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas NOLIKUMS skatīt

Ekskursiju organizēšana skatīt ekskursiju_organizesanas.doc


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .