Skolas administrācija, skolotāji
Mācību procesa kvalitāte

Skolas administrācija

Skolas direktors - Aivars Peisenieks 

aivars.peisenieks@vidusskolalielvarde.lv

Direktora vietniece mācību darbā - Sarmīte Lazdiņa 

sarmite.lazdina@vidusskolalielvarde.lv

Direktora vietniece mācību darbā - Aina Lukašunas

aina.lukasunas@vidusskolalielvarde.lv

Ārpusklases darba organizatore,  - Aija Krompāne

aija.krompane@vidusskolalielvarde.lv

Direktora vietniece informātikas jautājumos - Dace Olehno

dace.olehno@vidusskolalielvarde.lv

Direktora vietnieks saimniecības darbā - Aigars Mendiks

aigars.mendiks@vidusskolalielvarde.lv

 


Skolotāji:

LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJAS:

Laima Prekele, Daina Grīnhofa, Beate Eisāne, Aivita Heniņa

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJI:

Lita Lipska, Biruta Rutka, Agnese Bērziņa-Ločmele, Inga Zviedre

SVEŠVALODU SKOLOTĀJAS:

Vineta Kaspare (angļu, vācu val.), Sandra Trence (angļu val.), Elīza Streile (angļu val.), Sarmīte Štekele (krievu val.), Aija Krompāne (krievu val.)

BIOLOĢIJAS SKOLOTĀJA:

Daiga Brante

ĶĪMIJAS SKOLOTĀJA:

Dita Maklere

FIZIKAS SKOLOTĀJS:

Jānis Brūveris

VĒSTURES, KULTUROLOĢIJAS, POLITIKAS UN TIESĪBU SKOLOTĀJAS:

Sarmīte Lazdiņa (vēsture), Aina Lukašunas (politika), Jolanta Dimitrijeva (kulturoloģija)

SPORTA SKOLOTĀJI:

Iveta Puķīte, Dina Korpe-Jefremova, Guntis Rūze

MŪZIKAS SKOLOTĀJAS:

Žanete Vilkāja, Dace Vitkovska

INFORMĀTIKAS UN DATORIKAS SKOLOTĀJI:

Dace Olehno, Aigars Mendiks

ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJA:

Liene Vīksna

DABASZINĪBU SKOLOTĀJA:

Inita Semjonova

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJAS:

Iveta Putniņa, Elita Cionele, Ingrīda Mūrniece, Ilga Vetšteina, Laura Ražinska, Maira Dāliņa, Gundega Valtere, Zanda Ziņģe, Judīte Vaivode

KRISTĪGĀS MĀCĪBAS SKOLOTĀJA:

Aija Grīnberga

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA:

Inita Semjonova

VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJA:

Aina Zagorska

MĀJTURĪBAS SKOLOTĀJI:

Jolanta Zarāne, Aigars Mendiks, Jānis Mūrnieks

TEHNISKĀS GRAFIKAS SKOLOTĀJA:

Dace Olehno

SOCIĀLO ZINĪBU, VESELĪBAS MĀCĪBAS un PSIHOLOĢIJAS SKOLOTĀJA:

Indra Narutaviča

EKONOMIKAS SKOLOTĀJA:

Biruta Rutka

KARJERAS IZGLĪTĪBAS KONSULTANTI: 

Ingūna Kaniņa

Mācīšanas procesa kvalitāte

Pēdējo  gadu laikā pedagogu darba kvalitāte vērtēta ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Atbilstoši vērtēšanas kārtībai pedagogu darbs tiek analizēts vadības grupā, vērtēšanas komisijā, sarunās ar pedagogu, skolas pedagoga pašvērtējuma veidošanā un priekšlikumiem mācību darba pilnveidošanai, kā arī metodisko komisiju darba uzdevumu gada analīzē pedagoģiskajās padomes sēdēs un metodiskās padomes sēdēs.

Pārsvarā saņemti vērtējumi „ļoti labi” un „labi”. Par pamatkritērijiem vērtējuma analīzei uzskatīti:mācību priekšmeta saturam, izglītojamā vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai pārdo­mātas, metodiski pareizi izvēlētas mācību metodes un mācību līdzekļu pielietojums, kā arī atbilstoši mājas uzdevumi mācību vielas nostiprināšanai un radošo spēju izkopšanai.

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas sistemātiski analizē izmantotās mācīšanas metodes, vienojas katrā klašu grupā par mācāmajām tēmām, izmantojamajiem mācību materiāliem, projektiem, pētījumiem, lai tie atbilstu izglītojamā vecumam, spējām.

Izglītojamo pārbaudes darbi notiek saskaņā ar mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem, skolas pārbaudes darbu grafiku.

Stiprās puses

  • Tālākizglītības kursi un semināri skolā.
  • Skolas metodisko komisiju darbs kā skolas metodiskā darba pilnveide.
  • Optimāls mācību procesa nodrošinājums, balstīts uz pedagogu daudzveidīgo mācību metožu pielietojumu.
  • Skolas nodrošinājums ar jaunām tehnoloģijām un materiāli tehniskās bāzes pilnveide.
  • Atbalsts izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.

Tālākās attīstības vajadzības

  • Mācību plānošanas pilnveidošanu veikt atbilstoši izglītojamo spējām, turpināt izvērtēt mācību procesa rezultatīvos rādītājus.
  • Attīstīt inovatīvas pieejas izglītojamo apmācībā.
  • Turpināt pilnveidot pilsonisko un patriotisko audzināšanu saistībā ar mācību procesu.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .