Karjeras izglītība
Profesionālā orientācija

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem. Virtuālās prakses. Iepazīsti profesiju dažādību!

KARJERAS IZVĒLES TESTI  

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei
Izglītības sistēma Latvijā

https://www.prakse.lv/virtual-practice/list

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

https://twitter.com/ProfPasaule

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm 

Kādas būs nākotnes profesijas?

https://www.draugiem.lv/special/skolanakotnei/?tab=5&id=12§ion=1


Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.

http://viaa.gov.lv/files/news/722/kurs_maaciibu_priekshmets_man_patiik_vislabaak_2008.pdf

http://www.niid.lv/node/9

Infografikas karjeras plānošanai

http://www.niid.lv/infografikas


 Iespēja vidusskolā mācīties un apgūt:


Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni var apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI5562) un par tas apgūšanu skolēnam tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesu spēles, ideju un uzņēmējdarbības inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā. 

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešu sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Avots:http://esilideris.lv/lv/esi-l%C4%ABderis-par-projektu


Digitālā karjeras spēle “Kāds tipiņš Tu esi” – jaunieši var uzzināt savu personības tipu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv izveidojusi digitālu spēli „Kāds tipiņš Tu esi?”, lai jauniešiem interaktīvā veidā parādītu, kā pašiem meklēt atbildes uz savas karjeras izvēles jautājumiem. Spēle piedāvā jauniešiem izvērtēt savu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, atklājot viņu karjeras veidošanas personības tipu. VIAA šo iniciatīvu ieplānojusi gadskārtējās Karjeras nedēļas ietvaros.             


Atbalsts karjeras izvēlē

Skolā īstenotās izglītības programmas nodrošina izglītojamo iepazīšanos ar profesijām. Skolas administrācija, klašu audzinātāji, bibliotekāre sniedz informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām, iepazīstina ar mācību procesa organizāciju. Ir izstrādāti informatīvi materiāli par skolā realizētajām izglītības programmām. Skolā rīko konsul­tācijas izglītojamiem un viņu vecākiem par izglītības programmu un mācību procesa organizēšanu.

Klases audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati.

Skolā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības program­mām un profesijām. Vidusskolēni katru gadu apmeklē izstādi „Skola”. Projekta dienu ietvaros izglītojamie dažādās valsts un privātajās iestādēs veic „Ēnu dienas”.

Notiek tikšanās ar dažādu augstskolu un tehnikumu audzēkņiem un pasniedzējiem. Skola sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalsta skolēnu interešu un vajadzību apzināšanu un izpēti. Informācijas iegūšanai iespējams izmantot Internetu. Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākizglītību: vairāk par 90% turpina mācīties Latvijas augstskolās un koledžās.

Skolas absolventi saņēmuši Vītola stipendijas balvu. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .