Izglītības programmas
pamatizglītība • vidējā izglītība
Izglītības programmas

Lielvārdes vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma (21011111)

Pamatizglītības programma tiek īstenota deviņu gada laikā Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības programmas īstenošana nodrošina izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm; rada pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai; veicina izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Pamatizglītības programma (21011111)

2. Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011)

Vispārizglītojošais virziens samēro mācību priekšmetu piedāvājumu, līdzsvarojot visas izglītības jomas. Skolēni apgūst obligātos vispārizglītojošos mācību priekšmetus, sociālo zinību un matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību, kultūrizglītības bloka priekšmetus.

Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011)

3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Izglītības programma nodrošina iespēju sasniegt Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. Izglītības programmu saturu veido mācību priekšmetu programmas un individuālo nodarbību plāns.

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011) 

 6. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (23013111). 
Zināšanai:VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir šādos virzienos:

  • Vispārizglītojošais virziens, ko nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;
  • Humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem;
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem;
  • Profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi (piem. mākslā, mūzikā, komerczinībās, sportā).

Visu virzienu izglītības programmas satur vienāda nosaukuma 8 obligātos priekšmetus. Katram programmas virzienam vēl 3-6 obligātie priekšmeti. Skola var piedāvāt vēl dažus izvēlēs priekšmetus 10 - 15% mācību laika apjomā vai piedāvāt šai laikā padziļināti apgūt kādu no obligātajiem priekšmetiem. Vispārējās vidējās izglītības programmu attiecīgajā virzienā var apvienot ar mazākumtautību izglītības programmu, iekļaujot tajā mazākumtautības dzimto valodu, ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .